Ochrona

Wraca sprawa glifosatu…

Parlament Europejski popiera całkowity zakaz stosowania herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2022 r. oraz jak najszybsze ograniczenie ich używania…

Parlament sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej odnowienia licencji glifosatu na kolejne 10 lat. Posłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.

Glifosat powinien zostać kompletnie zakazany na terenie UE do 15 grudnia 2022 r., z koniecznymi etapami pośrednimi, uważają posłowie.

Obawy ryzyka

Unijny proces oceny ryzyka przed odnowieniem licencji łączył się z wieloma kontrowersjami, ponieważ konkluzje Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) na temat bezpieczeństwa glifosatu różniły się od tych przedstawionych przez Europejskie Urzędy ds. bezpieczeństwa żywności oraz chemikaliów. Procedura autoryzacji w UE, łącznie z naukową oceną substancji, powinna być oparta wyłącznie na opublikowanych, poddawanych wzajemnej ocenie i niezależnych badaniach, zleconych przez właściwe organy publiczne, uważają posłowie.

Kolejne kroki

Niewiążąca rezolucja przyjęta została 355 głosami za, przy 204 głosach przeciw oraz 111 wstrzymujących się od głosu. Państwa członkowskie UE mają głosować nad propozycją Komisji Europejskiej dotycząca odnowienia licencji glifosatu. Europejska inicjatywa obywatelska, wzywająca do zakazania glifosatu, uzyskała ponad milion podpisów, w niecały rok, publiczna debata na ten temat odbędzie się w Parlamencie w tym miesiącu.

źródło: Parlament Europejski (fot. H. Czerwiński)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure