Prawo

Dla kogo kredyt studencki?

Osoba z terenów wiejskich, która rozpoczęła studia nie później niż w wieku 25 lat, a jest w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o kredyt studencki.

Trudna sytuacja materialna jest wtedy, gdy dochód na członka rodziny w roku akademickim 2017/18 nie przekracza 2500 zł. Państwo pomaga w spłacie tych kredytów w ten sposób, że w okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te w całości pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

W bieżącym roku akademickim o kredyty studenckie można ubiegać się w: PKO Banku Polskim S.A., Banku PEKAO S.A., a także BPS S.A. i SGB Banku S.A. W przypadku ubiegania się o kredyt w dwóch ostatnich bankach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielić bankowi poręczenia. Wysokość tego poręczenia zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł wówczas ARiMR może poręczyć spłatę całego kredytu. Natomiast gdy dochód jest wyższy, wtedy wysokość poręczenia wynosi 80% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji i innych opłat należnych bankowi. Ubiegając się o poręczenie Agencji, student powinien złożyć w banku wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentami określającymi dochody w rodzinie oraz zaświadczeniem z urzędu gminy potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim. Wnioski kredytowe należy złożyć w bankach do 20 października br.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat (w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata). Raty kredytu wypłacane są co miesiąc, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wynoszą one: 600 (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata obniżona). Więcej  informacji tutaj.     

Jolanta Szaciłło (fot. fotolia.com)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure