r e k l a m a


Prawo

Dla kogo kredyt studencki?

Osoba z terenów wiejskich, która rozpoczęła studia nie później niż w wieku 25 lat, a jest w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o kredyt studencki.

Trudna sytuacja materialna jest wtedy, gdy dochód na członka rodziny w roku akademickim 2017/18 nie przekracza 2500 zł. Państwo pomaga w spłacie tych kredytów w ten sposób, że w okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te w całości pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

W bieżącym roku akademickim o kredyty studenckie można ubiegać się w: PKO Banku Polskim S.A., Banku PEKAO S.A., a także BPS S.A. i SGB Banku S.A. W przypadku ubiegania się o kredyt w dwóch ostatnich bankach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielić bankowi poręczenia. Wysokość tego poręczenia zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł wówczas ARiMR może poręczyć spłatę całego kredytu. Natomiast gdy dochód jest wyższy, wtedy wysokość poręczenia wynosi 80% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji i innych opłat należnych bankowi. Ubiegając się o poręczenie Agencji, student powinien złożyć w banku wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentami określającymi dochody w rodzinie oraz zaświadczeniem z urzędu gminy potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim. Wnioski kredytowe należy złożyć w bankach do 20 października br.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat (w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata). Raty kredytu wypłacane są co miesiąc, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wynoszą one: 600 (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata obniżona). Więcej  informacji tutaj.     

Jolanta Szaciłło (fot. fotolia.com)

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m ar e k l a m a

Sad Nowoczesny 3/2018
GIBERELINY