Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

Poradnik: DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ – lata 2014–2020

Poradnik: DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ – lata 2014–2020

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 - 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju. Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach.

BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ!

W naszym poradniku:

 • uzyskacie informacje na temat ilości pieniędzy z Unii Europejskiej w poszczególnych programach i województwach,
 • dowiecie się jak należy przygotować się do pisania wniosku,
 • znajdziecie informacje o możliwości pomocy czy też współpracy.

Informacje o większości aktualnych konkursów dotacyjnych dla firm znajdziecie na stronie: http://www.aiir.pl

Zapraszamy do lektury. Agencja Informatyzacji i Rozwoju

PROGRAMY DOTACYJNE

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO: 27 513,9 MLN EURO

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (tak brzmi jego robocza nazwa, w skrócie POIiŚ), podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym POIiŚ 2007-2013, w ramach POIiŚ 2014-2020 zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

INTELIGENTNY ROZWÓJ: 8 614,1 MLN EURO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
 • Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.

Wsparcie adresowane będzie do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności mikro , małe i średnie firmy),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu, takich jak:
 • parki naukowo-technologiczne,
 • centra transferu technologii,
 • sieci aniołów biznesu,
 • fundusze kapitałowe.

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: 4 419,3 MLN EURO

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

POLSKA CYFROWA: 2 255,6 MLN EURO

Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym. W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Beneficjenci Programu:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa.

POLSKA WSCHODNIA: 2 117,2 MLN EURO

POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:

 • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
 • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
 • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

POMOC TECHNICZNA: 700,1 MLN EURO

Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce.

Obszary wsparcia:

Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.

Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

Działania POPT skierowane będą w szczególności do:

 • podmiotów sektora finansów publicznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • organizacji pozarządowych.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu.

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w:

 • badania naukowe i ich komercjalizację,
 • kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),
 • cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),
 • włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało dokumenty, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Są to:

 • Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.
 • Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.

 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego

Lata 2007-2013 1 240 184 092 EUR

Priorytety i środki UE:

 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - 297 842 736 EUR
 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku - 97 051 591 EUR
 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - 273 196 914 EUR
 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska - 128 759 928 EUR
 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - 36 394 347 EUR
 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska - 108 479 487 EUR
 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku - 99 050 316 EUR
 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku - 52 722 970 EUR
 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska - 107 160 013 EUR
 10. Pomoc techniczna - 39 525 790 EUR

W latach 2014-2020 na Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego przeznaczono 2 252 546 589 EUR. Będzie on realizowany w ramach następujących osi priorytetowych:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne
 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Środowisko i zasoby
 5. Transport
 6. Infrastruktura spójności społecznej
 7. Infrastruktura edukacyjna
 8. Rynek pracy
 9. Włączenie społeczne
 10. Edukacja
 11. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Celem głównym programu w latach 2007-2013 była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Program ten realizowano poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego
 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu
 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 to 996 053 121 EUR

 1. Rozwój infrastruktury technicznej - 265 506 293 EUR
 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska - 117 924 474 EUR
 3. Rozwój infrastruktury społecznej - 125 657 715 EUR
 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 66 520 582 EUR
 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw - 258 773 407 EUR
 6. Wsparcie rozwoju turystyki - 47 550 191 EUR
 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy - 85 590 344 EUR
 8. Pomoc techniczna - 28 530 115 EUR

Środki unijne przeznaczone na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynoszą 1 903 540 287 EUR. Będą one wydatkowane w ramach następujących osi priorytetowych:

 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
 2. Cyfrowy region
 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
 4. Region przyjazny środowisku
 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 8. Aktywni na rynku pracy
 9. Solidarne społeczeństwo
 10. Innowacyjna edukacja
 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 12. Pomoc techniczna

Regionalny Program Województwa Lubelskiego

Lata 2007-2013 1 192 840 908 EUR

Priorytety i środki UE

 1. Przedsiębiorczość i innowacje - 256 869 455 EUR
 2. Infrastruktura ekonomiczna - 68 490 546 EUR
 3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne - 73 351 273 EUR
 4. Społeczeństwo informacyjne - 57 792 728 EUR
 5. Transport - 264 725 446 EUR
 6. Środowisko i czysta energia - 180 542 357 EUR
 7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna - 99 859 680 EUR
 8. Infrastruktura społeczna - 158 412 240 EUR
 9. Pomoc techniczna - 32 797 183 EUR

Na lata 2014-2020przeznaczono2 230 958 174 EUR. Osie priorytetowe:

 1. Badania i innowacje
 2. Cyfrowe lubelskie
 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
 4. Energia przyjazna środowisku
 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport
 9. Rynek pracy
 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
 11. Wyłączenie społeczne
 12. Edukacja, umiejętności i kompetencje
 13. Infrastruktura społeczna
 14. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Lubuskiego

Lata 2007-2013 494 355 098 EUR

 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu - 166 113 510 EUR
 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego - 112 740 472 EUR
 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego - 80 460 421 EUR
 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej - 85 092 874 EUR
 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej - 35 745 986 EUR
 6. Pomoc techniczna - 14 201 835 EUR

Lata 2014-2020 906 929 693 EUR

Osie priorytetowe

 1. Gospodarka oparta na wiedzy
 2. TIK – upowszechnienie oraz wzrost dostępności w regionie
 3. Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie
 4. Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie
 5. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem
 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych
 7. Transport
 8. Rynek pracy i mobilność pracowników
 9. Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa
 10. Edukacja i uczenie się przez całe życie
 11. Infrastruktura społeczno-edukacyjna
 12. Pomoc techniczna

Regionalny Program Województwa Łódzkiego

Lata 2007-2013 1 046 023 918 EUR

 1. Infrastruktura transportowa - 258 376 238 EUR
 2. Ochrona środowiska - 171 084 755 EUR
 3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - 286 860 351 EUR
 4. Społeczeństwo informacyjne - 78 107 347 EUR
 5. Infrastruktura społeczna - 120 765 709 EUR
 6. Odnowa obszarów miejskich - 100 638 091 EUR
 7. Pomoc Techniczna - 30 191 427 EUR

Lata 2014-2020 2 256 049 115 EUR

Osie priorytetowe

 1. Innowacyjność i konkurencyjność
 2. Transport
 3. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
 4. Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa
 5. Zatrudnienie i włączenie społeczne
 6. Kompetencje i adaptacyjność
 7. Pomoc techniczna

 

Małopolski Program Regionalny

Lata 2007-2013 1 355 863 222 EUR

 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy - 162 841 230 EUR
 2. Gospodarka regionalnej szansy - 163 708 698 EUR
 3. Turystyka i przemysł kulturowy - 101 004 036 EUR
 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego - 418 336 457 EUR
 5. Krakowski Obszar Metropolitalny - 175 397 053 EUR
 6. Spójność wewnątrzregionalna - 175 183 804 EUR
 7. Infrastruktura ochrony środowiska - 98 003 516 EUR
 8. Współpraca międzyregionalna - 10 000 399 EUR
 9. Pomoc Techniczna - 51 388 029 EUR

Lata 2014-2020 2 878 215 972 EUR

 1. Gospodarka wiedzy
 2. Cyfrowa Małopolska
 3. Gospodarcza Małopolska
 4. Regionalna polityka energetyczna
 5. Ochrona środowiska
 6. Dziedzictwo regionalne
 7. Infrastruktura transportowa
 8. Rynek pracy
 9. Region spójny społecznie
 10. Wiedza i kompetencje
 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 12. Infrastruktura ochrony zdrowia
 13. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego

Głównym celem RPO WM w latach 2007-2013 była poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez:

 • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
 • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Lata 2007-2013 1 868 602 800 EUR

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - 440 053 384 EUR
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza - 205 127 627 EUR
 3. Regionalny system transportowy - 548 414 472 EUR
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - 215 301 647 EUR
 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu - 89 743 340 EUR
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - 150 182 726 EUR
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego - 164 834 703 EUR
 8. Pomoc techniczna - 54 944 901 EUR

Lata 2014-2020 2 089 840 138 EUR

 1. Innowacyjność i przedsiębiorczość
 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza
 3. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
 4. Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu
 5. Rozwój regionalnego systemu transportowego
 6. Rozwój rynku pracy
 7. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
 8. Edukacja dla rozwoju regionu
 9. Pomoc Techniczna

 

Regionalny Program Województwa Opolskiego

Lata 2007-2013 491 446 973 EUR

 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu - 182 343 581 EUR
 2. Społeczeństwo informacyjne - 29 784 347 EUR
 3. Transport - 137 904 154 EUR
 4. Ochrona środowiska - 49 214 481 EUR
 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe - 44 714 481 EUR
 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych - 34 171 585 EUR
 7. Pomoc techniczna - 13 314 344 EUR

Lata 2014-2020 944 967 792 EUR

 1. Innowacje w gospodarce
 2. E-opolskie
 3. Konkurencyjna gospodarka
 4. Gospodarka niskoemisyjna
 5. Zapobieganie zagrożeniom
 6. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 7. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
 8. Konkurencyjny rynek pracy
 9. Integracja społeczna
 10. Wysoka jakość edukacji
 11. Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 12. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego

Lata 2007-2013 1 198 786 957 EUR

 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - 306 879 197 EUR
 2. Infrastruktura techniczna - 378 410 368 EUR
 3. Społeczeństwo informacyjne - 67 987 570 EUR
 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - 170 446 174 EUR
 5. Infrastruktura publiczna - 127 361 478 EUR
 6. Turystyka i kultura - 37 071 388 EUR
 7. Spójność wewnątrzregionalna - 79 541 547 EUR
 8. Pomoc techniczna - 31 089 235 EUR

Lata 2014-2020 2 114 243 760 EUR

 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 2. Cyfrowe Podkarpackie
 3. Czysta energia
 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
 5. Infrastruktura komunikacyjna
 6. Spójność przestrzenna i społeczna
 7. Regionalny rynek pracy
 8. Integracja społeczna
 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
 10. Pomoc Techniczna

 

Regionalny Program Województwa Podlaskiego

Lata 2007-2013 672 542 971 EUR

 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - 156 965 734 EUR
 2. Rozwój infrastruktury transportowej - 203 586 523 EUR
 3. Rozwój turystyki i kultury - 109 293 261 EUR
 4. Społeczeństwo informacyjne - 50 896 631 EUR
 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - 75 455 876 EUR
 6. Rozwój infrastruktury społecznej - 50 896 631 EUR
 7. Pomoc techniczna - 25 448 315 EUR

Lata 2014-2020 1 213 595 877 EUR

 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
 3. Kompetencje i kwalifikacje
 4. Poprawa dostępności transportowej
 5. Gospodarka niskoemisyjna
 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
 7. Poprawa spójności społecznej
 8. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
 9. Rozwój lokalny
 10. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego

Celem strategicznym RPO WP 2007-2013 była poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Lata 2007-2013 938 379 686 EUR

 1. Rozwój i innowacje w MŚP - 185 863 810 EUR
 2. Społeczeństwo wiedzy - 61 954 603 EUR
 3. Funkcje miejskie i metropolitalne - 106 207 892 EUR
 4. Regionalny system transportowy - 203 565 125 EUR
 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - 61 954 604 EUR
 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe - 44 253 288 EUR
 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa - 35 402 630 EUR
 8. Lokalna infrastruktura podstawowa - 123 909 207 EUR
 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - 35 402 630 EUR
 10. Pomoc techniczna - 26 551 973 EUR

Lata 2014-2020 1 864 811 698 EUR

 1. Komercjalizacja wiedzy
 2. Przedsiębiorstwa
 3. Edukacja
 4. Kształcenie zawodowe
 5. Zatrudnienie
 6. Integracja
 7. Zdrowie
 8. Konwersja
 9. Mobilność
 10. Energia
 11. Środowisko
 12. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Śląskiego

Lata 2007-2013 1 747 104 507 EUR

 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość - 296 238 553 EUR
 2. Społeczeństwo informacyjne - 150 000 000 EUR
 3. Turystyka - 110 420 000 EUR
 4. Kultura - 53 274 150 EUR
 5. Środowisko - 180 678 600 EUR
 6. Zrównoważony rozwój miast - 312 802 445 EUR
 7. Transport - 460 254 825 EUR
 8. Infrastruktura edukacyjna - 82 480 000 EUR
 9. Zdrowie i rekreacja - 57 759 000 EUR
 10. Pomoc techniczna - 43 196 934 EUR

Lata 2014-2020 3 476 937 134 EUR

 1. Nowoczesna Gospodarka
 2. Cyfrowe Śląskie
 3. Konkurencyjność MŚP
 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 6. Transport
 7. Regionalny rynek pracy
 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 9. Włączenie społeczne
 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 12. Infrastruktura edukacyjna
 13. Pomoc techniczna

 

Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego

Lata 2007-2013 769 528 014 EUR

 1. Rozwój przedsiębiorczości - 130 645 308 EUR
 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - 121 139 490 EUR
 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu - 202 507 140 EUR
 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - 110 068 114 EUR
 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport - 108 871 090 EUR
 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast - 74 522 654 EUR
 7. Pomoc techniczna - 21 774 218 EUR

Lata 2014-2020 1 364 543 593 EUR

 1. Innowacje i nauka
 2. Konkurencyjna gospodarka
 3. Efektywna i zielona energia
 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
 5. Nowoczesna komunikacja
 6. Rozwój miast
 7. Sprawne usługi publiczne
 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
 9. Włączenia społeczne i walka z ubóstwem
 10. Otwarty rynek pracy
 11. Pomoc techniczna

Regionalny Program Warmia i Mazury

Głównym celem Programu Warmia i Mazury w latach 2007-2013 był wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cele szczegółowe Programu realizowano w ramach siedmiu priorytetów przy wsparciu środkami pomocy technicznej:

Lata 2007-2013 1 070 550 290 EUR

 1. Przedsiębiorczość - 228 316 657 EUR
 2. Turystyka - 134 750 465 EUR
 3. Infrastruktura społeczna - 62 192 522 EUR
 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 82 923 363 EUR
 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna - 367 424 294 EUR
 6. Środowisko przyrodnicze - 93 288 784 EUR
 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - 70 192 522 EUR
 8. Pomoc techniczna - 31 461 683 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizował będzie cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także osiągał będzie rezultaty wskazane w Umowie Partnerstwa poprzez koncentrację tematyczną i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się do następujących osi priorytetowych:

 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
 2. Kadry dla gospodarki
 3. Cyfrowy region
 4. Efektywność energetyczna
 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
 6. Kultura i dziedzictwo
 7. Infrastruktura transportowa
 8. Obszary wymagające rewitalizacji
 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
 10. Regionalny rynek pracy
 11. Włączenie społeczne
 12. Pomoc techniczna

Łączne środki przeznaczone na RPO WiM w latach 2014-2020 to 1 728 272 095 EUR

 

Wielkopolski Program Regionalny

Celem głównym programu w latach 2007-2013 było wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Realizowano go poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Poprawa warunków inwestowania
 2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
 3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

Na lata 2007-2013 przeznaczono 1 332 573 532 EUR, które można było wydatkować w ramach następujących osi priorytetowych:

 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw - 343 367 888 EUR
 2. Infrastruktura komunikacyjna - 537 661 547 EUR
 3. Środowisko przyrodnicze - 173 821 000 EUR
 4. Rewitalizacja obszarów problemowych - 54 060 000 EUR
 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - 121 284 097 EUR
 6. Turystyka i środowisko kulturowe - 61 470 000 EUR
 7. Pomoc techniczna - 40 909 000 EUR

Lata 2014-2020 2 450 206 417 EUR

 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 2. Społeczeństwo informacyjne
 3. Energia
 4. Środowisko
 5. Transport
 6. Rynek Pracy
 7. Włączenie społeczne
 8. Edukacja
 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 10. Pomoc techniczna

Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego

Celem głównym programu w latach 2007-2013 był rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Cel główny osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania;
 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa;
 3. Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa.

Lata 2007-2013 862 807 404 EUR

 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie - 250 753 899 EUR
 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej - 225 159 580 EUR
 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego - 42 000 000 EUR
 4. Infrastruktura ochrony środowiska - 61 280 000 EUR
 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja - 74 935 655 EUR
 6. Rozwój funkcji metropolitalnych - 116 780 745 EUR
 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 58 480 000 EUR
 8. Pomoc techniczna - 33 417 525 EUR

Lata 2014-2020 1 601 239 216 EUR

 1. Gospodarka –Innowacje – Technologie
 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 3. Wsparcie gospodarki Niskoemisyjnej
 4. Dostosowania do zmian klimatu
 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka
 6. Transport
 7. Rynek pracy
 8. Rozwój społeczny
 9. Infrastruktura Publiczna
 10. Edukacja
 11. Infrastruktura Edukacyjna
 12. Pomoc Techniczna

 

Stracone pieniądze i ostatnia szansa...

Według raportu przygotowanego przez hiszpańską firmę konsultingową Blomeyer&Sanz na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z kwoty 5 mld euro przeznaczonej na lata 2004-2006, do czerwca 2007 roku Polska przysłała do Komisji Europejskiej faktury na 52,6 proc. tych funduszy (źródło: money.pl). Nasze media donoszą o 57 % wykorzystanych środków. Innymi słowy, nie wykorzystaliśmy w latach 2004 - 2006 około 10 miliardów złotych dotacji.

Perspektywa 2007 - 2013 to już znaczna poprawa wykorzystywania środków z UE. Mimo braku ostatecznych danych można założyć wynik w okolicach 95%.

Lata 2014 - 2020 to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej. Należy zrobić wszystko, by te środki wykorzystać w jak najlepszy sposób.

 

 

PRZYKŁADY POPULARNYCH KONKURSÓW I KOSZTÓW:

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursów dotyczących przedsiębiorczości zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to:

1. Prace przygotowawcze, np:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.,
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu
 • zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu

2. Prace inwestycyjne np.:

 • prace budowlano-montażowe
 • prace wykończeniowe
 • dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
 • zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 • zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przewyższa wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że:

- będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

- będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

 • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii,
 • spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych

PROMOCJA GOSPODARCZA-UDZIAŁ W TARGACH

 • analizy i ekspertyzy związane z realizacją projektu
 • zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie lub wdrożenie serwisów internetowych,
 • zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu
 • prace związane z wdrożeniem e-informacji w obszarze promocji gospodarczej,
 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej w tym:

- koszty wynajmu pomieszczeń / powierzchni wystawienniczej i sprzętu,

- koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji,

- koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np.oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),

- koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,

- wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,

- koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związane z kampanią promocyjną,

- koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną,

- koszty transportu eksponatów oraz koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów.

 

TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE DLA MŚP (mikro , małych i średnich firm)

 • przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),
 • prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu
 • zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych),
 • zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisów internetowych,
 • zakup niezbędnego wyposażenia
 • usługi informatyczne
 • koszty informacji i promocji projektu
 • cross-financing: koszty szkoleń pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu

TO TRZEBA WIEDZIEĆ:

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie konkursów ogłaszanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daty konkursów są różne dla różnych województw.

Są dwa typy konkursów:

 • otwarty, który rozpoczyna się w konkretnym dniu i trwa do momentu wyczerpania środków (zamknięcie może nastąpić nawet po paru dniach)
 • zamknięty, który rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym przedziale czasowym.

Dlatego też bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie planu projektu , dokumentacji.

KIEDY ZACZĄĆ ??

Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan , aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty. Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu – to przedział nawet DWÓCH TYGODNI.

Prac przygotowawczych jest na tyle dużo , że warto je zacząć niezależnie od spodziewanego terminu konkursu. Nie jest niestety niczym dziwnym , że nawet w trakcie trwania konkursu dochodzi do zmiany wytycznych. Niedostosowanie się do nowych reguł skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej.Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie.

Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa , z którą należy zapoznać się w sposób jak najbardziej szczegółowy.

 

PLAN – BIZNESPLAN

Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już mniej więcej określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić nasze priorytety. Należy pamiętać ,że cele i rezultaty projektu muszą być jasno sprecyzowane.

Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych(zarówno nowych jak i używanych), maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych. Można też się starać odofinansowanie tzw. wartości niematerialnych, kursów, szkoleń, specjalizacji, licencji. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych jest podawany przy każdym ogłoszonym konkursie w regulaminie konkursu.

Przede wszystkim dotację można otrzymać na nową inwestycję:

 • Inwestycję w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związane z :

- Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa

- Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa

- Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

- Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

 • Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem , które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte , gdyby zakup nie nastąpił , przy czym środki nabywane są od niezależnego zbywcy .

Wymienione w definicji przesłanki nie muszą być spełniane jednocześnie, a wystarczy zaistnienie jednej z nich , by inwestycja spełniała warunki inwestycji nowej czyli początkowej.

Nie otrzymuje się dotacji na inwestycję odtworzeniową. Inwestycje ,,odtworzeniowe” oznaczają inwestycje, które polegają tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr.

Ważną częścią wniosku o dotacje jest biznesplan. Można wyodrębnić następujące części składowe biznesplanu:

- Cele - Misja - Klucze do sukcesu - Opis firmy - Start-up - koszty rozpoczęcia - Sprzedaż - Opis rynku - Segmentacja rynku - Analiza rynku - Strategia - Analiza usług - Konkurencja opis - Analiza SWOT - Możliwości i perspektywy - Zagrożenia - Strategia sprzedaży - Prognoza sprzedaży - Kamienie milowe - Kadry - Analiza progu rentowności - Zyski i straty - Przepływy pieniężne - Wskaźniki biznesowe - Podsumowanie

Napisanie profesjonalnego biznesplanu można zlecić naszej firmie. Zainteresowanych prosimy o mail w tej sprawie na adres: biuro@aiir.pl Prosimy o podanie zakresu biznesplanu (krótko opisać planowany projekt).

Biznesplan jest wielce pomocny w realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Stanowić może też podstawę do rozmów z partnerami biznesowymi, bankami, instytucjami, zalecany również przy współtworzeniu KLASTRA.

FORMY DOTACJI:

Dostępne są w konkursach zazwyczaj dwie opcje finansowania projektów:

 • zwrot środków na podstawie faktur kosztowych,
 • zaliczki na poczet harmonogramu wydatków.

W wytycznych szczegółowych należy dokładnie sprawdzić możliwości otrzymania środków i wybrać najodpowiedniejszą dla nasz opcję.

W zależności od województwa i szczegółowych rozporządzeń jest to kwota do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wynika z tego ,że części finansowania inwestycji spoczywa na przedsiębiorcy.

Formami finansowania mogą być:

 • środki własne
 • kredyt
 • leasing

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowania inwestycji (np. promesa kredytowa, promesa leasingowa) są dokumentami obowiązkowymi wymaganymi przy składaniu wniosku lub przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać,że Instytucja Zarządzająca ma prawo prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

PRZYKŁAD PROJEKTU:

Załóżmy , że naszym celem jest przeprowadzenie modernizacji zaplecza technicznego przedsiębiorstwa czyli zakup środków trwałych.Jedną z pierwszych rzeczy jest uzyskanie informacji na temat ceny urządzenia , pozyskania jego specyfikacji technicznej , którą potem wykorzystamy w pisaniu biznesplanu i wniosku. Najlepiej , by był to sprzęt nowoczesny , innowacyjny, mogący mieć wpływ nawzrost naszej konkurencyjności. Sprzęt , którego do tej pory nie było w firmie . Dający możliwość wprowadzenia nowych , konkurencyjnych produktów lub usług .

Zakup maszyn , urządzeń innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych , udział w targach zalicza się do projektów nieinfrastrukturalnych i nie wymaga przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Projekty infrastrukturalne wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych są prawnie zobligowane do przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) . Warto zająć się tym odpowiednio wcześniej, gdyż powyższe procedury trwają w czasie . Każdy projekt musi być wyceniony .

Ważne , by wszystkie ceny były adekwatne do realnego poziomu cen rynkowych. W wypadku dość istotnych różnic pomiędzy cenami rynkowymi, a wpisanymi przez nas do biznesplanu i wniosku - zostaniemy najprawdopodobniej poproszeni o szczegółowe wyjaśnienia.

Można ubiegać się o dotację na sprzęt już używany. Należy jednak wówczas pamiętać , by uzyskać oświadczenia od poprzednich właścicieli ,że dany sprzęt nie był kupowany dzięki dotacjom (przepis o zakazie podwójnego dofinansowania).

Na stronie instytucji pośredniczącej w rozdziale środków szukamy informacji o konkursach. Musimy wiedzieć – do jakiej kategorii firm się zaliczamy (mikro , małe , średnie..) i czy w danym konkursie możemy aplikować. Przyda nam się również znalezienie harmonogramu naborów. Trzeba jednak pamiętać , że dokument ten ulega aktualizacjom i zmianom, a to oznacza systematyczne sprawdzanie informacji – przynajmniej raz w tygodniu. Staramy się również odnaleźć dokumentację z poprzedniego konkursu. Na jej podstawie możemy już przygotowywać biznesplan w wersji roboczej. W chwili ogłoszenia konkursu będziemy więc mieli przynajmniej część prac już wykonanych.

Ważne jest, by dokumentacja była przygotowana na drukach wymaganych konkursie, w którym przedsiębiorca zamierza aplikować. "WERSJĘ ROBOCZĄ" dokumentacji należy zmienić na "AKTUALNĄ.

DOKUMENTY

Niezmiernie ważne jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Należy pamiętać o kilku podstawowych sprawach. Dokumenty firmowe (wpis do ewidencji, KRS, Regon) powinny być datowane co najmniej 3 miesiące wcześniej. Musimy wiedzieć, że przy podpisaniu umowy niezbędne będą też zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o tzw. „niezaleganiu”. Ważne są również oświadczenia o poprawnym wykorzystaniu poprzednich dotacji (o ile były przyznane).

Konkretny wykaz dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku jest podawany zawsze w informacjach o konkursie. W dokumentacji konkursowej zawsze zawarta jest informacja jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu , a jakie na etapie podpisywania umowy.

WNIOSEK

Przystępując do pisania wniosku należy mieć świadomość kilku ważnych rzeczy. Musimy poświęcić bardzo dużo czasu na przyswojenie niezbędnych informacji potrzebnych do napisania wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już musimy wykazać się wiedzą, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, w którym powinniśmy aplikować. Spora część niezbędnych informacji jest w formie odnośników , przytoczonych ustaw , do których trzeba dotrzeć i je przyswoić.

Dlatego czasem warto korzystać z firm specjalizujących się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Pisząc wniosek samodzielnie musimy się wykazać nie tylko znajomością przepisów szczegółowych, lecz również w części wniosku, czy biznesplanu zagadnieniami ekonomicznymi, a także dość daleko zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń finansowych. Oczywiście to brzmi dość groźnie i w istocie bez pomocy specjalistycznej firmy lub biegłego księgowego będzie ciężko sobie z tym poradzić.

SKŁADANIE WNIOSKU

Jeśli mamy do czynienia z konkursem otwartym warto się postarać, by złożyć wiosek jak najszybciej. Konkurs zamknięty obliguje komisję do przyjęcia naszego wniosku nawet w ostatnim dniu. Dobrze jest sprawdzać na bieżąco, czy w konkursie, w którym startujemy, nie było żadnych poprawek, czy aktualizacji wytycznych (co się niestety czasem zdarza). Podstawą dobrze złożonej aplikacji jest trzymanie się absolutnie wszystkich wytycznych dotyczących danego konkursu. W innym wypadku otrzymamy pismo z prośbą o ponowne złożenie poprawionej aplikacji lub po prostu wniosek będzie odrzucony z przyczyn formalnych.

W przypadku odrzucenia wniosku na dowolnym etapie oceny , beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia protestu . Bardzo ważne jest , by protest przygotowany był zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumentacji konkursowej (regulamin).

TERMINY

Terminy konkretnych konkursów są podawane przez stosowne urzędy najczęściej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Z doświadczeń wynika, że jest to zdecydowanie za krótki okres do poprawnego przygotowania aplikacji. Wiedząc, że konkurs może się odbywać raz, czy dwa razy w roku, powinniśmy zacząć przygotowania nie czekając na konkretne ogłoszenie.

Od momentu złożenia aplikacji urzędnicy mają średnio ok. 60 dni na poinformowanie, czy dany projekt przeszedł pierwszą selekcję (ocenę formalną) . Zazwyczaj koszty (zakupy) związane z realizacją projektu można ponosić po dniu złożenia wniosku . Będą to już koszty kwalifikowane .

Istnieją ogólne wytyczne , które mówią o kwalifikowalności wydatków od stycznia 2007r., jednak zawierają klauzulę, że podstawą są wytyczne szczegółowe danych konkursów.

HARMONOGRAM PRAC:

Podstawowy harmonogram prac dla chcących otrzymać dotację z Unii Europejskie. Można go podzielić na dwie części:

 • Prace wykonywane przez beneficjenta (samodzielnie lub wspólnie z firmą zajmującą się profesjonalnie pozyskiwaniem środków unijnych),
 • Prace wykonywane przez komisję przyznającą środki finansowe.

PRACE BENEFICJENTA:

 • Przegląd potrzeb – należy bardzo dokładnie wypisać , co konkretnie chcielibyśmy kupić z pomocą dotacji unijnej.
 • Mając już wyznaczone podstawowe cele projektu i rezultaty możemy przystąpić do szukania odpowiedniego konkursu, w którym będziemy mogli wziąć udział. Informacji takich możemy szukać np. na stronach internetowych instytucji zajmujących się rozdziałem środków unijnych. Należy się bardzo dokładnie zapoznać z całą dokumentacją konkursową, by mieć pewność, że wniosek nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. Niestety – przepisy dotyczące tych konkursów są dość zawiłe i niejednokrotnie dochodzi do składnia protestów przez przedsiębiorców, których wniosek została odrzucony.
 • Przygotowanie dokumentacji. Zgodnie z procedurami nakreślonymi w danym konkursie należy przygotować dokumenty firmowe (NIP, REGON, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie pełny wypis KRS), dokumenty księgowe (najczęściej za dwa ostatnie lata – PIT oraz jeśli dotyczy Bilans i Rachunek Zysków i Strat RZIS), inne dokumenty związane z projektem (np. specyfikacje sprzętu, który zamierzamy kupić).
 • Napisanie i przygotowanie dokumentacji konkursowej zgodnie ze wszystkimi wytycznymi obowiązującymi w danym konkursie
 • Złożenie wniosku w odpowiednim terminie w odpowiedniej instytucji. Nie sposób tu nie wspomnieć o najkrótszym konkursie dotacji z UE. Trwał dokładnie 3 minuty. Zgłoszenia przyjmowano przez Internet, a specjalny program rejestrował kwoty o które występowano aż do wyczerpania przeznaczonej puli. Jak widać czasem liczy się nie tylko poprawność napisania wniosku, lecz również refleks.

PRACE KOMISJI

 • Nabór wniosku
 • Ocena formalna wniosku-przeprowadzana zgodnie z kartą oceny znajdującą się w dokumentacji konkursu – najczęściej komisja wysyła powiadomienia o dalszym etapie prac.
 • Beneficjent otrzymuje informację pisemną , zawierającą wynik oceny .
 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Sporządzenie listy rankingowej – czyli wstępnej listy wniosków dla których są już przeznaczone konkretne pieniądze.
 • Zatwierdzenie listy rankingowej przez instytucję zarządzającą.
 • Podpisanie umowy o dotację – mamy już pewność otrzymania środków finansowych z UE.

ODWOŁANIA

W wypadku odrzucenia wniosku przedsiębiorcy przysługują dwa środki odwoławcze:

 • protest
 • wniosek do sądu administracyjnego

W przypadku protestu należy jasno skonkretyzować zarzuty co do oceny, gdyż inne aspekty nie zawarte nie zawarte w proteście nie będą brane pod uwagę . Może się zdarzyć, że protest zostanie odrzucony, wtedy przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

PODSUMOWANIE

Czy warto ubiegać się o dotacje? Z pewnością tak. Musimy wiedzieć, że mamy kilkakrotnie więcej środków do rozdysponowania niż w latach 2004-2006, zmieniły się też na plus procedury przyznawania dotacji. Jest więc duża szansa na pozytywne zakończenie każdego, dobrze przemyślanego i napisanego wniosku.

ZLECENIA PISANIA WNIOSKU

Firmy lub osoby zainteresowane staraniem się o dotację za pośrednictwem Agencji Informatyzacji i Rozwoju proszone są o wypełnienie ANKIETY na stronie internetowej:

http://www.aiir.pl

Dokonamy bezpłatnych analiz i prześlemy Państwu informacje o możliwościach aplikowania o bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej.

Zakres naszych usług to :

 • sporządzenie wniosku o udzielenie dotacji z UE,
 • monitorowanie funduszy rządowych i unijnych,
 • doradztwo przy doborze programu finansującego,
 • studium wykonalności,
 • biznes plany,
 • analiza finansowo-ekonomiczna,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów ,
 • opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

 

Źródło: materiały prasowe AIIR

 

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 08/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

17°C/24°C