StoryEditor

Sprostowanie dot. artykułu "Pieniądze za niezapłacone faktury zakładu należącego do T.B. Fruit nie trafią do pokrzywdzonych?"

13.10.2022., 14:42h

Na wniosek przedstawiciela Ancile Investment Company Sp. z o.o., zamieszczamy sprostowanie prasowe dotyczące artykułu opublikowanego na naszym portalu pt. "T.B.FRUIT, GDZIE TRAFIĄ PIENIĄDZE. Pieniądze za niezapłacone faktury zakładu należącego do T.B. Fruit nie trafią do pokrzywdzonych?"

Treść sprostowania:

Nawiązując do informacji zawartych w publikacji pt. „T.B. FRUIT, GDZIE TRAFIĄ PIENIĄDZE. Pieniądze za niezapłacone faktury zakładu należącego do T.B. FRUIT nie trafią do pokrzywdzonych?”, opublikowanej dnia 22 września 2022 r., informuję, że zawierała ona nieprawdziwe informacje, tj.:

  1. nieprawdą jest, że ustanowione przez T.B.Fruit hipoteki na rzecz Ancile Investment Company są pozorne, gdyż Ancile Investment Company nie jest w żaden sposób powiązany z T.B. Fruit, ponadto hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia zwrotu finansowania udzielonego i faktycznie wypłaconego przez Ancile Investment Company na rzecz T.B. Fruit;
  2. nieprawdą jest, że zakłady przetwórcze w Annopolu i Dwikozach mogą zostać błyskawicznie sprzedane przed ogłoszeniem upadłości T.B. Fruit, gdyż sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji prowadzona jest w ramach postępowania upadłościowego i do sprzedaży dochodzi po ogłoszeniu upadłości dłużnika przez sąd;
  3. nieprawdą jest, że przedsiębiorstwo T.B. Fruit (w tym cały majątek łącznie z fabrykami w Dwikozach i Annopolu) może zostać sprzedane na podstawie wyceny prywatnego rzeczoznawcy, gdyż wycena przedsiębiorstwa w ramach procedury przygotowanej likwidacji następuje na podstawie opinii sporządzonej przez biegłego sądowego;
  4. nieprawdą jest, że wszystkie pieniądze ze sprzedaży przedsiębiorstwa T.B. Fruit przekazane zostaną do „podmiotu z Kajmanów”, gdyż podział sumy uzyskanej ze sprzedaży nastąpi zgodnie z przepisami prawa upadłościowego na podstawie planu podziału sporządzonego przez syndyka;
  5. nieprawdą jest, że uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa T.B. Fruit środki wrócą do Tarasa Barszczowskiego, gdyż środki w ramach postepowania upadłościowego trafią do syndyka, który dokona planu podziału stosowanie do obowiązujących go zasad wynikających z prawa upadłościowego.

Redaktor naczelny Sadu Nowoczesnego
Henryk Czerwiński

20. maj 2024 14:03