StoryEditor

ARiMR nie będzie redukować pomocy rolnikom!

02.01.2020., 15:12h

Mamy w końcu konkrety w bulwersującej sprawie dotyczącej redukcji przez ARiMR pomocy np. z „Modernizacji gospodarstw” za umieszczenie w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących kodów PKD - informuje portal topagrar.pl.

O tej sprawie piszemy w styczniowym wydaniu „top agrar Polska” oraz na www.topagrar.pl. Jak wiemy z relacji Czytelników dzwoniących do naszej redakcji, jeszcze w grudniu przynajmniej niektóre Oddziały Regionalne ARiMR stały twardo na stanowisku, że w opisanej przez nas sytuacji bezwzględnie trzeba rolnikowi potrącić część należnej dotacji. Po naszej interwencji w ministerstwie rolnictwa mamy dobre wiadomości – w dotychczasowych sprawach Agencja nie będzie stosować zmniejszeń, ale nowe postępowania ofertowe muszą być poprawione.

ARiMR nie ma sobie nic do zarzucenia?

Co prawda, jak czytamy w przesłanych do nas wyjaśnieniach, Agencja stanowczo zastrzega, że: „uprzednio nie przekazywała do stosowania żadnych interpretacji przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zadań realizowanych z dofinansowaniem PROW 2014-2020, które wskazywałyby na obowiązek lub brak obowiązku umieszczenia w warunkach udziału w postępowaniu zapisów odnoszących się do prowadzenia działalności przez dostawców lub wykonawców zadań w zakresie objętym postępowaniem tj.: odpowiedniego kodu PKD we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Trudno jednak przypuszczać, aby w Centrali ARiMR nie wiedziano, że taka praktyka jest powszechna. 

Jak czytamy dalej w wyjaśnieniach Agencji: „przekazane obecnie do jednostek organizacyjnych ARiMR wytyczne w przedmiotowym zakresie nie stanowią zmiany interpretacji, a jedynie wyjaśnienia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018, poz. 396), zgodnie z którymi zapytanie ofertowe zawiera co najmniej jeden warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przy czym każdy z warunków udziału w postępowaniu jest określony proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu dokonywania oceny spełnienia danego warunku, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym postępowaniu, uwzględniające ustalenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w przedmiotowym zakresie”.
Ciekawe więc, dlaczego Centrala Agencji poinformowała o tych nowych wyjaśnieniach swoje oddziały regionalne, a nie poinformowała beneficjentów, by Ci mogli poprawić w miarę możliwości prowadzone postępowania, a przynajmniej uniknąć błędnych zapisów w nowych. Skąd jednak wzięła się ta zmiana podejścia?

Kontrola w Agencji

Okazuje się że jest ona pokłosiem przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) audytów certyfikujących w ARiMR. „Audytorzy KAS wykazali, że w wytypowanych do kontroli wnioskach w postępowaniach ofertowych ustanowiony został przez zamawiającego nadmierny warunek, który pozwalał przystąpić do wykonania zamówienia wyłącznie podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym dostawą. Wymóg ten, w opinii Organu Certyfikującego, w przypadku działalności nie regulowanej i nie wymagającej koncesji czy licencji jest nadmierny i nie powinien mieć zastosowania” – czytamy w nadesłanym piśmie.

Sankcji nie było?

„Jednocześnie stwierdzenie, że w odniesieniu do tych beneficjantów, u których w postępowaniach ofertowych widnieje przedmiotowy warunek nakładane są sankcje należy uznać za nieprawdziwe. Z posiadanych przez ARiMR danych wynika, że Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR nie nałożyły na beneficjentów żadnej korekty finansowej związanej z zamieszczeniem w zapytaniu ofertowym ww. warunku, co zgodne jest z przekazaną przez ARiMR do wiadomości i stosowania „interpretacją”, o której pisze Pan w artykule”. 
To bardzo ciekawe stanowisko – z informacji od naszych Czytelników wiemy, że przynajmniej dwa oddziały regionalne takie zmniejszenie nakładały – być może zmniejszona pomoc nie została jeszcze wypłacona ale trudno przypuszczać, aby takich zamiarów nie było, skoro ARiMR poinformowała o nich beneficjentów.

Czytaj więcej na stronie www.topagrar.pl w artykule Nasza interwencja: ARiMR nie będzie ciąć rolnikom pomocy!

21. lipiec 2024 19:28