StoryEditor

Już można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

05.08.2019., 00:00h
Rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, który będzie trwał do 2 września br.

Tradycyjnie w sierpniu można składać wnioski w Gminach o zwrot podatku akcyzowego. W tym roku drugi termin przypada od 1 sierpnia do 2 września.

Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinni złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.

Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła powinni dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku. W związku z tym organ wydający decyzję, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Maciej Kania

24. lipiec 2024 20:49