StoryEditor

Pytania i odpowiedzi - Zagraniczne placówki w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

03.03.2022., 11:52h

Pod koniec stycznia 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ma powstać sieć placówek zagranicznych w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to jedna z inicjatyw zapowiedzianych w programie partyjnym „Polski Ład”. Zdaniem resortu rolnictwa sieć placówek w ramach KOWR, oznacza wsparcie dla najmniejszych producentów rolnych w poszukiwaniu odbiorców. 

Sieć zagranicznych placówek w ramach KOWR, będąca jedną z inicjatyw w programie partyjnym „Polski Ład” budzi pytania, z którymi w oficjalnym piśmie wyszła posłanka Dorota Niedziela, a odpowiedział na nie Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu.

 • Gdzie powstaną placówki zagraniczne w ramach sieci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa? Czy będą to oddzielne ośrodki, czy też powstaną one w ramach już istniejących oficjalnych placówek Polski za granicą ?

  - Biura zagraniczne Centrali KOWR zostaną utworzone na kluczowych po za unijnych rynkach zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych. Na chwilę obecną nie jest brana pod uwagę opcja, aby biura zagraniczne funkcjonowały w ramach struktury organizacyjnej polskich placówek dyplomatycznych za granicą.

 •  Ile placówek KOWR powstanie docelowo za granicą w ramach całej sieci? Kiedy i gdzie powstanie pierwsza placówka?

  -Liczba biur zagranicznych uzależniona będzie od rozwoju polskiego eksportu rolno spożywczego, potencjału importowego poszczególnych krajów dla eksportu polskich produktów rolnych i żywnościowych oraz związanej z tym potrzeby wsparcia ze strony instytucji państwowych. Planuje się, że dwa pierwsze biura zagraniczne zostaną utworzone w 2022 r. w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.

 • Ile osób znajdzie zatrudnienie w sieci placówek zagranicznych w ramach KOWR? Czy będą to pracownicy miejscowi czy też delegowani/wyznaczani z kraju? Kto będzie decydował o obsadzie stanowisk w sieci placówek zagranicznych w ramach KOWR?

  -Przewiduje się, że liczba osób, które będą wykonywały w biurach zagranicznych Centrali KOWR zadania w zakresie zagranicznej promocji produktów rolnych, będzie wynosiła od dwóch do trzech, w zależności od kraju. Przy dokonywaniu wyboru osób, które będą wykonywać zadania w biurach zagranicznych decydować będą ich kompetencje i doświadczenie zawodowe, a nie miejsce pochodzenia.
 •  Jakie będą docelowo koszty powstania całej sieci, a następnie roczne koszty jej działalności?

  - W budżecie KOWR na 2022 r. zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 1 240 000,00 zł na działania związane z utworzeniem biur zagranicznych i wykonywaniem przez ww. biura zadań ustawowych KOWR. Koszty roczne uzależnione będą od liczby utworzonych i funkcjonujących w danym roku budżetowym biur zagranicznych, tym samym należy przyjąć, że koszty roczne będą zmienne.

 • Skąd będą pochodziły środki na działalność sieci placówek zagranicznych w ramach KOWR?

  - Biura zagraniczne będą finansowane ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach limitu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali i oddziałów terenowych KOWR.

 • Gdzie w budżecie rolnym na 2022 rok znajdują się wydatki na powstanie „sieci placówek zagranicznych w ramach Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa”?

  - Biura zagraniczne będą utworzone w oparciu o statut Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i będą wchodzić w strukturę organizacyjną Centrali KOWR. Przyjęty model powoduje, że wydatki ponoszone na biura zagraniczne są finansowane, jako wydatki bieżące, a tym samym nie są wyodrębnione w Planie Finansowym KOWR, i są ponoszone z różnych pozycji tego planu w zależności od charakteru wydatku.

 • Czy powstał oficjalny dokument, na podstawie którego zostanie stworzona sieć placówek zagranicznych w ramach Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa? Jeśli tak, to gdzie można się z nim zapoznać?

  - W dniu 21 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1730) ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z ww. rozporządzenia, w poszczególnych pionach wydziela się departamenty, biura, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy oraz biura zagraniczne. Biura zagraniczne są komórkami organizacyjnymi Centrali prowadzonymi poza granicami kraju w celu wykonywania zadań ustawowych Krajowego Ośrodka

opr. Bernat Patrycja
Źródło: sejm.gov.pl
fot.pixabay

21. lipiec 2024 19:20