StoryEditor

Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie

12.07.2019., 15:04h
Już za tydzień będzie można składać wnioski na wapnowanie gleb. Wnioski będą przyjmować Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

„Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie”  była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która odbyła się w lipcu w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW, prezesi i przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, reprezentanci krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że przy okazji konferencji został uczyniony kolejny, ważny krok na rzecz wspierania rozwoju polskiej wsi, czyli podpisanie porozumień pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i  Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, o ich współpracy ze stacjami okręgowymi. Na mocy tych porozumień można będzie skutecznie wdrażać, opracowany w NFOŚiGW, program poprawy jakości gleb poprzez ich wapnowanie. Zadania okręgowych stacji w tym zakresie obejmują m.in.: gromadzenie kompletnych wniosków, ich ocenę formalną oraz pod kątem poprawności merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego.

Szef resortu środowiska zaznaczył, że przeznacza na realizację programu 300 mln zł, przy czym możliwa będzie korekta tej kwoty, w zależności od realnych potrzeb. Podpisane porozumienia umożliwiają realizację badań gleb i określanie potrzeb wapnowania.

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów (faktury) – od 1 czerwca 2019 do 31 października 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Maciej Kania
Źródło: NFOŚiGW, KSCh-R

21. lipiec 2024 18:38