StoryEditor

Zmiany w ustawach o nawozach i podatku VAT

16.03.2022., 11:55h

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, która zostanie dostosowana do zmian na poziomie unijnym. Zmiany te również dotyczyć będą ustawy o podatku VAT. Większość przepisów w życie wejdzie 16 lipca 2022 roku.

Przygotowany projekt przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostosuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1001 z 5 czerwca 2019 roku, gdzie określono przepisy dotyczące udostępniania nawozów na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str.1).

Produkty objęte ustawodawstwem harmonizacyjnym, zostaną rozszerzone, a państwa należące do Unii Europejskiej będą zobowiązane do wyznaczenia i zorganizowania odpowiednich organów nadzoru.

 -W rozporządzeniu nr 2019/1009 rozszerzono w stosunku do uchylonego rozporządzenia nr 2003/2003 katalog produktów nawozowych objętych ustawodawstwem harmonizacyjnym. Katalog ten dotyczy teraz nie tylko nawozów mineralnych (nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”), ale także wszystkich innych produktów nawozowych takich jak podłoży do upraw, biostymulatorów, polepszaczy gleby, inhibitorów, w tym organicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących się działaniem stymulującym wzrost roślin, jak również poprawę jakości gleby – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Polskie prawo podatkowe

Zmiany te zostaną wprowadzone do polskiego prawa podatkowego, a przekształcenie ma charakter porządkowy. Nowelizacja ta zakłada zastąpienie wyrazu ”nawozy” określeniami takimi jak:  „nawozy, podłoża do roślin i grzybów, stymulatory wzrostu, środki poprawiające właściwości gleby, inhibitory nawozowe, produkty nawozowe UE, mikrobiologiczne produkty nawozowe” .

Nowe przepisy w większości wejdą w życie 16 lipca 2022 roku.

Więcej w projekcie ustawy : Akt prawny (rcl.gov.pl)

opr. Bernat Patrycja
Źródło: podatki.biz/ legislacja.rcl.gov.pl
Fot: envatoelements

14. czerwiec 2024 18:43