StoryEditor

Co wpływa na sytuację rynkową polskich owoców? Czy mamy szansę na większy eksport?

20.06.2022., 12:09h

Zdaniem analityków Credit Agricole deficyt opadów pozwoli utrzymać stały poziom cen, nie ma co liczyć na ich spadek. Co jeszcze wpływa na sytuację rynkową polskich owoców i warzyw? 

Pogoda i wojna rozdaje karty na rynku owoców i warzyw. Zdaniem analityków Credit Agricole jest zbyt sucho by liczyć na spadek cen. Na sytuację rynkową wpływ ma także wyhamowanie polskiego eksportu owoców i warzyw na rynki wschodnie oraz gwałtownie rosnące koszty produkcji. Szczególnie odczuwalny będzie niedobór pracowników sezonowych w okresie zbiorów.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z końca maja 2022 r., warunki pogodowe w okresie zimowym były sprzyjające dla drzew i krzewów owocowych. Obfite opady deszczu jesienią 2021 r. pozwoliły zgromadzić dostateczną ilość wody w glebie. Jednocześnie mimo na ogół bezśnieżnej zimy, nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych drzew i krzewów owocowych.

Deficyt opadów - spowolnienie okresu wegetacyjnego

Choć w przeciwieństwie do ubiegłego roku okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się bez opóźnień, to został on istotnie spowolniony ze względu na niewystarczającą ilość opadów. Deficyt opadów był szczególnie widoczny w marcu, kiedy to zgodnie z danymi GUS opady ukształtowały się zaledwie na poziomie 27,9% normy dla tego miesiąca. W kwietniu ilość opadów wzrosła ale nadal pozostała poniżej normy wieloletniej.

Kwitnienie drzew krzewów na przeważającym obszarze kraju było intensywne i przebiegało w dobrych warunkach. GUS ocenia obloty zapylaczy jako dostateczne, wskazując jednak, że utrzymujący się deficyt wody może prowadzić do słabszego wiązania owoców i większego opadu zawiązków. Zgodnie z raportem GUS wiosenne przymrozki nie wyrządziły istotnych strat.

Siewy na czas

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS tegoroczny siew warzyw gruntowych odbył się na ogół w zalecanych terminach. Ewentualne opóźnienia dotyczyły jedynie gatunków ciepłolubnych takich jak dynia, ogórek, pomidor, czy papryka. Wspominana wyżej niewystarczająca ilość opadów wiosną sprawiła, że wschody warzyw były często nierównomierne i relatywnie słabe. Jednocześnie warunki atmosferyczne w okresie wschodów roślin sprzyjały ich ochronie chemicznej przed patogenami i szkodnikami, choć utrudniały przyswajanie składników odżywczych zawartych w nawozach mineralnych.

Prognoza na 2022 r.

Zdaniem analityków Credit Agricole kluczowe z punktu widzenia tegorocznej podaży owoców i warzyw będzie kształtowanie się warunków agrometeorologicznych, w szczególności opadów, w najbliższych miesiącach.

Ewentualny wpływ potencjalnie niższej produkcji na ceny łagodzony będzie przez wyraźne wyhamowanie polskiego eksportu owoców i warzyw na rynki wschodnie ze względu na wojnę w Ukrainie. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że poza stroną podażową rynku, istotnym czynnikiem wpływającym na ceny owoców i warzyw będą również rosnące koszty produkcji związane z utrzymującym się wzrostem cen nawozów, środków ochrony roślin, nośników energii oraz kosztów pracy. W kontekście kosztów pracy na szczególną uwagę zasługuje tutaj obserwowany w ostatnich latach niedobór pracowników sezonowych w okresie zbiorów, który w tym sezonie może zostać dodatkowo pogłębiony przez powrót części Ukraińców do swojego kraju ze względu na wojnę.

- Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w przypadku braku istotnej poprawy warunków agrometeorologicznych kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost dynamiki cen owoców i warzyw. Pierwszy szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów owoców i warzyw umożliwiający dokładniejszą ocenę perspektyw kształtowania się ich cen w najbliższych kwartałach poznamy 29 lipca podsumowała Credit Agricole.

wk
fot. envatoelements

24. lipiec 2024 21:21