StoryEditor

„Jurajski Agro Fresh Park” powstanie k/Czestochowy

31.07.2019., 15:04h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. rozpoczynają działania na rzecz budowy Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego „Jurajski Agro Fresh Park”

„Jurajski Agro Fresh Park” to inwestycja wpisująca się w politykę rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskie Grupy Spożywczej.” Realizację inwestycji przeprowadzi Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A z siedzibą w Częstochowie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie wspierał przedsięwzięcie. Listy intencyjny w tej sprawie podpisali: dyrektor generalny KOWR Grzegorz Pięta oraz prezes RFG S.A Mirosław Matyszczak wraz z wiceprezesem instytucji Arturem Sokołowskim. Do uroczystego podpisania dokumentu doszło w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego. Inwestycja powstanie na terenie gminy Rędziny k/Częstochowy.

Dla celów realizacji inwestycji RFG S.A. nabył od Agencji Mienia Wojskowego teren o pow. około 53 ha w miejscowości Kościelec, sąsiadujący bezpośrednio z lotniskiem w Rudnikach, w niedalekiej odległości od trasy szybkiego ruchu DK1 i planowanej autostrady A1, z dobrym dostępem do bocznicy kolejowej linii nr 146. Budowa „Jurajskiego Agro Fresh Parku” jest planowana na działce o powierzchni 15 ha z uchwalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-usługowo-handlową. Bezpośredni dojazd do „Jurajskiego Agro Fresh Parku” zostanie poprowadzony z węzła „Kościelec” z wykorzystaniem drogi technicznej nowo budowanego odcinka autostrady A1.

W roku 2018 na zlecenie RFG S.A. zostało wykonane „Studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania terenu inwestycyjnego w gminie Rędziny – „Jurajski Agro Fresh Park”. Koszt realizacji inwestycji (cztery wielkopowierzchniowe hale po ok.10.000 m2 każda, wraz z obiektem administracyjno-biurowym, zadaszeniami producenckimi i infrastrukturą towarzyszącą) zgodnie ze Studium zamyka się kwotą około 250 mln zł netto. Inwestycja jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa wobec gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dysponuje dwoma dużymi kompleksami gruntów położonych w niewielkiej odległości od planowanej inwestycji RFG S.A. (3-5 km w linii prostej). Z punktu widzenia przydatności dla przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku” w obu przypadkach możemy mówić o spodziewanym efekcie synergii, dźwigni kapitałowej i zwiększenia szansy powodzenia realizowanego zamierzenia.

Pierwszy ze wskazanych kompleksów gruntów Skarbu Państwa, to pozostający w dyspozycji KOWR obszar około 130 ha położony w gminie Mykanów we wsi Lubojenka, z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele upraw polowych, sadowniczych lub szklarniowych. Są to grunty użytkowane rolniczo o wysokiej klasie bonitacyjnej, które z powodzeniem można będzie w przyszłości wykorzystywać jako zaplecze produkcyjne „Jurajskiego Agro Fresh Parku”.

Kolejny kompleks gruntów Skarbu Państwa pozostający w dyspozycji KOWR to obszar około 165 ha znajdujący się w całości w granicach administracyjnych miasta Częstochowy, w dzielnicy Rząsawy. Są to w dużej części grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej, do chwili obecnej użytkowane rolniczo, jednak z uwagi na unikalne położenie przy węźle komunikacyjnym A1 – DK1 dotychczasowy sposób użytkowania tego kompleksu ulegnie niebawem zmianie w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z punktu widzenia powodzenia realizacji przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku”, a tym samym możliwości realizacji polityki rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, RFG S.A. i KOWR zamierzają zawiązać spółkę celową oraz wnieść aportem do nowopowstałej spółki wszystkie ww. kompleksy gruntów:

  • RFG S.A. – 53 ha gruntów położonych w gminie Rędziny, jako teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję;
  • KOWR – 130 ha gruntów położonych w gminie Mykanów, jako zaplecze producenckie;
  • KOWR – 165 ha gruntów położonych w granicach miasta Częstochowy, częściowo jako zaplecze producenckie, a częściowo jako teren dający możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz stanowiący zabezpieczenie kapitałowe na realizację inwestycji.

Według przybliżonych szacunków łączna wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych do nowoutworzonej spółki wyniesie około 150 mln zł.

Główne zalety wspólnego przedsięwzięcia RFG S.A. i KOWR to:

  • wpisanie się z planowaną inwestycją w zamysł stworzenia przez rząd „Polskiej Grupy Spożywczej”;
  • stworzenie unikalnego, innowatorskiego w zamyśle rynku hurtu rolno-spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, a w przypadku powodzenia inwestycji – także modelowym rozwiązaniem do stosowania w całej Polsce;
  • uzyskanie efektu synergii poprzez wniesienie aportem do nowo powstałej spółki położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów inwestycyjnych, gruntów o przeznaczeniu rolnym oraz gruntów mogących stanowić zaplecze kapitałowe dla planowanej inwestycji;
  • zwiększenie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i zbudowanie solidnej bazy kapitałowej dla planowanej inwestycji (łączna wartość aportów wynosi w chwili obecnej 150 mln zł i dynamicznie wzrośnie w najbliższych latach wraz z przewidywanym wzrostem wartości gruntów, na co wpływ będzie miało oddanie do użytkowania autostrady A1 położonej wraz z węzłami w bezpośrednim sąsiedztwie ww. gruntów).

Istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia jest szybkie tempo działań związanych z utworzeniem spółki RFG S.A. – KOWR i wniesieniem do niej aportu w postaci nieruchomości. Ma to związek z wprowadzonymi w ostatnich tygodniach zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wejście w życie nowelizacji ustawy z uwagi na fakt zwiększenia uprawnień KOWR znacznie ułatwi proces tworzenia spółki z udziałem RFG S.A. i KOWR, a także uprości proces wnoszenia wkładów kapitałowych i aportów w postaci nieruchomości – w związku z faktem, że przedmiotowa inwestycja wpisuje się w politykę rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskiej Grupy Spożywczej.”

Maciej Kania
Źródło: KOWR

24. lipiec 2024 14:24