StoryEditor

Inwestycja w OZE – jakie są plusy i minusy? cz. 1.

26.03.2019., 14:57h
W jaki sposób możemy odnawialne źródła energii wykorzystać w naszych gospodarstwach i z jakimi wymogami musimy się zmierzyć? Na te pytania można było znaleźć odpowiedź na szkoleniu KOWR. Zaczynamy cykl artykułów na ten temat.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi na terenie całej Polski cykl szkoleń związanych z odnawialnymi źródłami energii. Szkolenia skierowane są do rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Czy warto zainteresować się tematyką OZE?

Jakie są uwarunkowania pozyskania energii?

Możemy je podzielić na cztery podstawowe grupy:

 • techniczne i technologiczne – dają możliwość wytwarzania energii z dostępnych zasobów oraz jej efektywnego wykorzystania,
 • środowiskowe – zmniejszają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne,
 • ekonomiczne – cenowa dostępność różnego rodzaju rozwiązań oraz ich opłacalność,
 • społeczne – rosnąca świadomość nowych możliwości, obawy przed nieznanym i zmianami, czynniki demograficzne i preferencje.
Zarządzanie energią

Podstawą zarządzania energią w gospodarstwa, przedsiębiorstwach są pomiary jej zużycia.

Do ich wykonania można wykorzystać liczniki energii (elektroniczne i inteligentne), monitory zużycia energii. W zakładzie energetycznym (dostawcą energii), z którego usług korzystamy możemy dokonać optymalizacji taryf, określić moc umowną i przyłączeniową, a także ustawić profil abonenta i wybrać optymalną instalację OZE.

Jakie opłaty są ponoszone przez odbiorców końcowych energii?

Opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych energii możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią koszty energii, drugą koszty przesyłu i dystrybucji.

1. Koszty energii:

 • cena energii elektrycznej – odzwierciedla koszty jej pozyskania w zł/kWh

2. Koszty przesyłu i dystrybucji:

 • składnik zmienny stawki sieciowej – rekompensujący koszty zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy bilansowej oraz niektóre koszty stałe w zł/kWh,
 • stawka jakościowa – związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej w zł/kWh,
 • stawka opłaty przejściowej – stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych, dla gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej, a w pozostałych grupach taryfowych od wielkości mocy umownej, ustalana w zł/kW/miesiąc lub w zł/miesiąc – dla odbiorców energii elektrycznej grup taryfowych G,
 • składnik stały stawki sieciowej – rekompensujący przedsiębiorstwu energetycznemu ponoszone przez nie koszty eksploatacji sieci oraz jej odtworzenia, modernizacji i rozwoju w zł/miesiąc,
 • stawka opłaty abonamentowej – rekompensuje ponoszone koszty obsługi handlowej, tj. koszty związane z odczytem wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych i ich kontrolą w zł/miesiąc,
 • opłata OZE – stanowiąca składkę na pokrycie kosztów systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji w zł/MWh,
 • opłata mocowa – stanowiąca składkę na pokrycie kosztów systemu wsparcia wytwórców na rynku mocy w zł/MWh.

Główne regulacje proponowane przez MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad uregulowaniem obszarów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Można podzielić je na trzy grupy:

Prosument – zaspokojenie własnych potrzeb – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji* w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowana ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Prosument produkujący energię rozlicza się z jej odbiorcą w następujący sposób:

Rozliczenie odbywa się w ramach tzw. opustów (czyli za każdy dostarczoną do sieci 1 kWh, prosument może odebrać 0,8 lub 0,7 kWh w zależności od mocy zainstalowanej mikroinstalacji). Rozliczenia odbywają się w ujęciu rocznym. Prosument zwolniony jest ze wszystkich opłat zmiennych i akcyzy.

Wyszczególnienie stawek – taryfa G 11 j.m. Koszty pozyskania energii konsument Koszty pozyskania energii prosument
energia elektryczna zł/kWh 33,97 0,00
opłata jakościowa zł/kWh 1,59 0,00
opłata sieciowa zmienna zł/kWh 17,05 0,00
opłata za OZE zł/kWh 0,46 0,00
opłata sieciowa stała zł/miesiąc 6,67 6,67
opłata przejściowa zł/miesiąc 1,23 1,23
opłata abonamentowa zł/miesiąc 0,64 0,64
opłata handlowa zł/miesiąc 5,28 5,28
Razem 66,89 13,82
Źródło: obliczenia MRiRW na podstawie rachunków dla miesięcznego zużycia energii 100 kWh Oszczędność:
53,07 zł/miesiąc
(0,53 zł/kWh)

Przedsiębiorstwo energetyczne – sprzedaż energii – od przedsiębiorców planujących produkcję i sprzedaż energii wymagana jest rejestracja takiej działalności. Do 500 kW wymagany jest wpis do rejestru wytwórców, powyżej 500 kW przedsiębiorca powinien uzyskać koncesję. W przypadku podmiotów prowadzących biogazownie należy uzyskać wpis do rejestru wytwórców (prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki). Prowadzone jest wsparcie do wytwarzanej energii. Dla wszystkich OZE – aukcje dla nowych instalacji oraz świadectwa pochodzenia dla instalacji uruchomionych przed 1.07.2016 r. W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych istnieją taryfy gwarantowane (feed-in tariff „FIT) do 500 kW oraz dopłaty do ceny rynkowej energii (feed-in premium „FIP”) do 1 MW. Prowadzone są prace nad możliwością zmian w zakresie wsparcia mający na celu ustalenie poziomu cen referencyjnych, w tym uwzględnienie kogeneracji oraz rozszerzenie wsparcia aukcyjnego/FIT/FIP na biogaz.

Inicjatywy zbiorowe – lokalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić szansę na rozwój i poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. Największe korzyści może przynieść zastosowanie takich technologii, które jednocześnie będą rozwiązywały wiele problemów, a w szczególności:

 • poprawę stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich,
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego (w tym powietrza),
 • poprawa gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zwiększenie retencji,
 • poprawa żyzności gleb.

Kluczowym aspektem jest zapewnienie opłacalności każdego przedsięwzięcia i dlatego szczególnie ważne będzie poszukiwanie możliwości współpracy okolicznych podmiotów, w tym rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Czemu ma to służyć? Choćby poprawie jakości powietrza, bo zielona energia wytwarzana przez lokalną społeczność może w całości zaspokoić zapotrzebowanie na prąd np. w gminie. Dzięki temu można rozwiązać problem smogu, bo to tani prąd, a nie dymiące i trujące piece, będzie źródłem ogrzewania domów.

W kolejnych artykułach przeczytać będzie można o:
 • praktycznych aspektach eksploatacji biogazowni rolniczej
 • praktycznych aspektach eksploatacji małej elektrowni wodnej
 • praktycznych aspektach eksploatacji systemów fotowoltaicznych
 • praktycznych aspektach eksploatacji kotła na biomasę (pellet)
 • systemach wsparcia operacyjnego sprzedaży energii (prosument, taryfy gwarantowane FIT/FIP, aukcje) Urzędu Regulacji Energetyki
 • możliwościach i warunkach finansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (NFOŚiGW–WFOŚiGW, BOŚ)

*mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Maciej Kania
Źródło: szkolenie KOWR

24. lipiec 2024 21:22