StoryEditor

Glifosat w UE – status regulacyjny

Obecna rejestracja substancji czynnej glifosat w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r. W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny glifosatu na szczeblu Unii Europejskiej. Będzie on trwał około dwóch lat. To standardowa procedura, zgodnie z którą substancje czynne do ochrony roślin podlegają regularnej ocenie. O tym, jak przebiega proces regulacyjny dotyczący glifosatu i angażujący ekspertów z całej Unii Europejskiej mówiono na spotkaniu prasowym online (11 maja) zorganizowanym przez firmę Bayer.

Zgodnie z prawem UE, w trakcie ww. procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W przypadku glifosatu, z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy ocenić, zdecydowano, aby jako Sprawozdawca pracowały wspólnie cztery państwa. Są nimi: Francja, Holandia, Szwecja i Węgry. Raport tych państw, działających jako Grupa ds. Oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG), spodziewany jest w czerwcu 2021 r. 

Raport AGG będzie następnie omawiany z ekspertami naukowymi z wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. Cały proces jest nadzorowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zostaną przeprowadzone również naukowe konsultacje publiczne, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zabrać głos.

W wyniku opisanej powyżej procedury, Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. Ten wniosek zostanie następnie poddany pod dyskusję i pod głosowanie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, któremu przewodniczy Komisja Europejska. W pracach Komitetu biorą udział eksperci regulacyjni ze wszystkich państw członkowskich UE.

Informacje o postępach w procesie i składanej dokumentacji znajdują się na stronie www.glyphosate.eu, dostępnej również w języku polskim. Upublicznienie tej dokumentacji to realizacja zobowiązania Grupy Firm ds. Odnowienia Zezwolenia Glifosatu (ang. Glyphosate Renewal Group – GRG) w zakresie przejrzystości procesu.

Glifosat służy rolnikom nie tylko do skutecznego zwalczania chwastów, ale także do zmniejszania śladu środowiskowego i węglowego rolnictwa. Dobrym przykładem jest uprawa konserwująca, ograniczająca orkę i pokrywająca glebę mulczem. Zmniejsza ona zużycie paliwa i emisję gazów cieplarnianych, a także skutkuje mniejszą erozją i zagęszczaniem gleby, pozwalając zachować jej wilgoć i zdrowie. 

Glifosat, skutecznie i bezpiecznie stosowany od ponad 40 lat, jest jednym z najlepiej przebadanych pestycydów na świecie. Na przykład w styczniu 2020 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) potwierdziła pozytywną opinię o bezpieczeństwie glifosatu. Także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz wiodące organy regulacyjne ochrony zdrowia w Niemczech, Australii, Korei Południowej, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii i w wielu innych państwach potwierdzają bezpieczeństwo środków opartych na glifosacie, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami.


(źródło: mat. pras. Bayer)
24. maj 2024 08:37