StoryEditor

Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin? PIORIN przypomina

W związku z nadchodzącym okresem intensyfikacji prac polowych PIORIN przypomina o najważniejszych wymogach stosowania środków ochrony roślin, zapewniających bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska.

1. Integrowana ochrona roślin


Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z rozporządzeniem, w celu ograniczenia stosowanych pestycydów, producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami. Chemiczna ochrona roślin powinna być także poprzedzona działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparta odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów i.o.r. jest również ochrona organizmów pożytecznych (w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych) oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

2. Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą


Do ochrony upraw można stosować wyłącznie ś.o.r. dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez MRiRW zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej MRiRW, na której udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.

3. Zakup środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców


Nabywać należy wyłącznie ś.o.r.:

- w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach,

- zaopatrzone w etykietę w języku polskim,

- od przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez PIORIN.

Na stronie internetowej PIORIN znajduje się rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania ś.o.r. do obrotu lub konfekcjonowania.

4. Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin


Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania ś.o.r.. Wymagane jest m.in. zachowywanie minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

5. Obowiązkowe szkolenia


Środki ochrony roślin mogą stosować tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie ich stosowania, doradztwa dotyczącego ś.o.r., lub integrowanej produkcji roślin, albo innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

6. Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin


Na posiadaczach sprzętu, m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających ich sprawność techniczną. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie ś.o.r. do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

7. Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin!


Użytkownik profesjonalny zobligowany jest do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych ś.o.r.. Należy w niej zawrzeć informacje takie jak:

- nazwa środka ochrony roślin,

- termin zastosowania,

- zastosowana dawka, 

- obszar, na którym zastosowano ś.o.r.,

- uprawa, na której zastosowano ś.o.r.,

- sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, który powinno się wskazać poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu ś.o.r.

Sankcje karne


Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów jest karalne.

W przypadku braku ważnego szkolenia i/lub przebadanego sprzętu do stosowania ś.o.r., użytkownik profesjonalny, przed rozpoczęciem chemicznej ochrony roślin powinien uzupełnić kwalifikacje i/lub poddać badaniom sprzęt w jednostkach do tego uprawnionych.

Wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem
http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/

udostępniają rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

- prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

- potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

oprac. am
źródło: PIORIN
18. kwiecień 2024 15:32