StoryEditor

325 mln zł na likwidacje azbestu z gospodarstw rolnych

16.08.2022., 12:17h

325 mln złotych to kwota, która ma zostać przeznaczona na likwidację dachów, które zostały wykonane z azbestu. Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Plany Odbudowy, który w dalszym ciągu nie został uruchomiony dla Polski.

Rząd zamierza przeznaczyć ponad 325 mln złotych na likwidację dachów wykonanych z azbestu i zastąpienie ich nowym pokryciem. Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, który cały czas nie został uruchomiony przez Komisję Europejską w związku z konfliktem wokół sędziów i wymiaru sprawiedliwości. 

Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie, którego celem jest określenie warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub  środowiska w gospodarstwach rolnych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanym dalej KPO z działania: „ Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu objętej”.

Z szacunków MRiRW wynika, że z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 81 tys. rolników.

Co wchodzi w skład dofinansowania?

-  Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków służących do produkcji rolniczej i zastąpienie ich nowym pokryciem dachowym przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawie wyglądu zewnętrznego budynków w gospodarstwie - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Pomimo istnienia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który umożliwia dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, brak jest możliwości dofinansowania nowych pokryć dachowych wykonanych z tworzyw bezazbestowych w gospodarstwach rolnych.

Szczegóły programu

Wsparcia będzie udzielane na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i zastąpienie go nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2 oraz na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • które obejmują wymianę pokrycia dachowego na całym budynku.

Beneficjent będzie musiał zobowiązać się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Poziom udzielonego wsparcia nie będzie mógł przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wsparcie będzie udzielane w formie płatności końcowej, która będzie wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia.

W jaki sposób można składać wnioski?

Wsparcie będzie udzielać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz na stronie internetowej Agencji wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem. Wniosek o objęcie wsparciem będzie się składać za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.

Tylko jeden wniosek

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tego samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe, Agencja będzie rozpatrywać wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem tego samego wnioskodawcy w odniesieniu do tego samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe, Agencja pozostawi bez rozpatrzenia.

wk
fot. envatolements

20. czerwiec 2024 00:41