StoryEditor

Apel związkowców do Ministra Rolnictwa

25.04.2019., 14:59h
Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,Solidarni ‘’ zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o rozważenie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej z powodu wystąpienia wiosennych przymrozków oraz suszy.

Prezentujemy treść wystosowanego listu:

Szanowny Panie Ministrze

Starając się zapobiegać problemom rolników polskich w najbliższej przyszłości, w trosce o nasz kraj występujemy do Pana z prośbą o rozważenie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, która już powoduje 
i niechybnie w najbliższych dniach i miesiącach spowoduje dalsze znaczne straty w rolnictwie 
i sadownictwie.

Jednocześnie wskazujemy, że wraz z sygnałami potwierdzającymi że susza już jest obecna nastąpiły równolegle przymrozki, których skutkiem są pierwsze straty w uprawach.

Nasze stanowisko opieramy na takich faktach:

• wykazany ujemny bilans wodny na poziomie 20% w stosunku do roku poprzedniego, w którym dotknęła nas ogromna klęska suszy (przypominamy, że właśnie z powodu tych szkód rząd uruchomił największe w historii środki pomocowe, które i tak nie pokryły nawet części rzeczywistych strat),

• zarejestrowany brak opadów charakterystycznych w ilości na obecną porę roku. Te dane wskazują, że wzrost oziminy będzie dużo gorszy niż przeciętny, a jednocześnie istnieje realne zagrożenie dla zasiewów jarych,

• komunikaty RZGW w których wykazane jest podjęcie czynności retencyjnych rzeki Wisły.

Występujemy do Pana przede wszystkim nauczeni smutnym doświadczeniem z poprzedniego roku. W 2018 roku występowaliśmy wielokrotnie z prośbami o pilne ogłoszenie klęski żywiołowej, które uchroniłoby rolników przed karami wobec niedotrzymania warunków kontraktacji płodów rolnych. Obecnie właśnie rolnicy są ofiarami takich procederów ze strony firm skupujących.

Rozumiemy, że właśnie po to jest opracowana procedura ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i związane z nią możliwości prawno administracyjne, by chronić obywateli Polski przed skutkami klęsk żywiołowych nie tylko bezpośrednimi (wynikającymi z charakteru klęski) ale tez pośrednimi, wynikającymi z zasad działania rynku rolnego. Dlatego też, jak w roku poprzednim chcemy aby rząd ochronił polskich rolników przed nadchodzącymi i obecnymi zagrożeniami.

Pragniemy poinformować, że brak działania rządu w postaci ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w roku 2018, skutkuje obecnie wypowiadaniem przez banki umów kredytowych oraz rozwiązywane są umowy leasingowe, czego skutkiem jest utrata narzędzi pracy przez rolników. Skutkiem ubocznym przewłaszczania sprzętu rolnego jest też konieczność spłaty dotacji, które rolnicy otrzymali na doposażenie gospodarstw w nowy sprzęt i urządzenia rolnicze.

Jednocześnie wskazujemy na przykrą i nieuczciwą technikę podmiotów zawierających umowy kredytowe na zakup sprzętu rolniczego. Wprowadzenie mechanizmu przewłaszczenia powoduje, że firmy obchodzą przepisy egzekucyjne i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w zakresie przedmiotów nie podlegających zajęciu komorniczemu.

Z uwagi na powyższe wnosimy też o spotkanie w Centrum Dialogu Społecznego przedstawicieli grup bezpośrednio związanych z tą problematyką, czyli rolników, przedstawicieli banków i kompetentnych
w kwestii polityki kredytowej przedstawicieli Rządu.

Informujemy, że już 04.04.2019 pismem znak L.dz.BZK-MR02/04/2019 jak i we wcześniejszych pismach wystąpiliśmy z prośbą spotkanie w tym temacie. Uważamy, że wyłącznie zdecydowana aktywna wspólna praca w rozwiązaniu tych problemów uderzających konsekwencjami pośrednio a bezpośrednio w całe społeczeństwo Polski.

Nadmieniamy, że 28.06.2018 występowaliśmy do Prezesa ARiMR o zwolnienie rolników z terminów wykonania prac w programach rolno środowiskowych celem zabezpieczenia paszowego. Nie wykonano naszych zaleceń co skutkuje do chwili obecnej brakiem paszy do celów produkcji rolnej. Dlatego także w tym zakresie wnosimy teraz o wprowadzenie zakazu eksportu materiału paszowego, aby zabezpieczyć interesy polskich hodowców w roku 2019.

Na tego typu działania w prowadzonej z nami korespondencji Komisja Rolnictwa Unii Europejskiej wskazała za właściwego do takich działań Ministra Rolnictwa danego kraju. W jego mocy jest podjęcie kroków poprzez wniosek do Komisji Rolnictwa EU o wyrażenie zgody na odstępstwa od programu. Obecnie wszelkie przesłanki faktyczne uzasadniają taki krok. Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra jak na wstępie.

W załączeniu przesyłam pisma dotyczące klęski w 2018 r oraz pismo do ARiMR z 28.06.2018 r.

Z wyrazami szacunku

Marcin Bustowski
Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej “Solidarni”

Maciej Kania

22. lipiec 2024 07:26