StoryEditor

Będą dodatkowe pieniądze w PROW 2014–2020 na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d.

04.04.2019., 14:58h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło proces zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w ramach PROW 2014–2020. W ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze d limit ma zostać podniesiony o 200 mln euro.

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniował zmiany 15 listopada 2018 r., które w grudniu 2018 r. przesłano do Komisji Europejskiej do akceptacji.

Obecnie trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu MRiRW dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych województwa lub latach, a także w określonych działaniach lub poddziałaniach.

Jakie są procedowane zmiany w poszczególnych działaniach i poddziałaniach PROW 2014–2020?

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w projektowanej zmianie rozporządzenia, uwzględniono zwiększenie limitu o 95 445 000 euro na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W poddziałaniu „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, zwiększano budżetu o 5 000 000 euro dla województwa mazowieckiego.

Współpraca

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych naborów w ramach działania „Współpraca” w celu zagospodarowania powstałych po naborze 2017 r. oszczędności w projekcie zaproponowano połączony limit na cały okres programowani bez podziału na lata. Ponadto, na podstawie danych z monitorowania PROW 2014–2020, limit powiększono o 20 000 000 euro oraz biorąc pod uwagę preferencje wnioskodawców wprowadzono zmiany w wysokości limitów określonych w podziale na województwa i cele tematyczne.

Modernizacja gospodarstw rolnych

W związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców uzyskaniem pomocy w naborze w 2018 r., na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”, w projekcie rozporządzenia zaproponowano połączenie limitów do przyznania pomocy na ten typ operacji bez podziału na lata. Dzięki temu elastycznie mogą być zagospodarowane generujące się po naborach oszczędności. Ponadto limit w tym obszarze zwiększono o 200 000 000 euro, kwotę przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego.

Dofinansowanie na nawadnianie

Ponadto ze względu na wprowadzenie w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” nowego typu operacji dotyczącego nawadniana – przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego do nowego obszaru 100 000 000 euro. Wyodrębnienie obszaru dotyczącego operacji związanych z nawadnianiem, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na wykonaniu ujęć wodnych oraz inne związane np. z budową instalacji nawadniających lub ulepszaniu instalacji już istniejących.

Usługi rolnicze

W działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w typie operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, również zwiększono limit o 50 000 000 euro. Jednocześnie w związku z małym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców w stosunku do aktualnych budżetów w poddziałaniu:

  • „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” – zmniejszono limit o kwotę 100 000 000 euro,
  • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – zmniejszono limit o kwotę 140 000 000 euro i jednocześnie zaproponowano połączony limit na cały okres programowania,
  • „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – zmniejszono limit o kwotę 24 000 000 euro.
Przetwarzanie produktów rolnych

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój uwzględniono poszerzony katalog beneficjentów w ww. poddziałaniu o rolników lub małżonków rolników prowadzących działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto ze względu na dotychczasowe duże zainteresowanie wnioskodawców tym instrumentem, w grudniu 2018 r. przekazano do Komisji Europejskiej propozycje zmiany polegającej na zwiększeniu budżetu poddziałania o 130 000 000 euro.

Oczekujący na środki nie wypadną z kolejki

Ponadto na tym etapie realizacji PROW 2014–2020,w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu programu, zaproponowano uchylenie § 2a. Regulacja skutkowała odmową przyznania pomocy wnioskodawcom, których wnioski zawierały zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość dostępnego limitu w sytuacji, gdy limit nie został jeszcze w pełni zakontraktowany. Zachowanie przedmiotowej regulacji zwiększa ryzyko, nie wykorzystania dostępnego limitu PROW 2014–2020 w pełni do końca okresu kwalifikowalności programu. W związku z zaproponowanymi w projektowanym rozporządzeniu korzystnymi dla wnioskodawców zmianami w § 2 zaproponowano, aby w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowane były przepisy rozporządzenia zmienianego.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zapoznaj się z projektem rozporządzenia.

Maciej Kania
Źródło: MRiRW

21. lipiec 2024 19:08