StoryEditor

Już wkrótce rusza wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów.

22.03.2019., 14:57h
Wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów będzie można składać od 15 kwietnia w oddziałach regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych

Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 15 września 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogły starać się  grupy, które spełniały następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wykaz produktów i grup produktów

Wykaz produktów i grup produktów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r., dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych ubiegające się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 9 PROW 2014-2020:

 • konie żywe;
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
 • króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone;
 • nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone);
 • szynszyle żywe, skóry surowe (suszone);
 • lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone);
 • jaja ptasie;
 • mleko: krowie, owcze lub kozie;
 • miód naturalny lub inne produkty pszczele;
 • kwiaty świeże: cięte, doniczkowe;
 • ziemniaki świeże lub chłodzone;
 • ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej – z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych;
 • buraki cukrowe;
 • konopie włókniste lub len;
 • szyszki chmielowe;
 • liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny lub sadzeniaki;
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego;
 • produkty rolnictwa ekologicznego;
 • produkty rolne zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  oraz o produktach tradycyjnych;
 • ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich;
 • daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone).

Kto nie skorzysta ze wsparcia?

Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii  produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.

Warunki uzyskania pomocy

Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

 1. składa się wyłącznie z osób fizycznych;
 2. została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...);
 3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;
 4. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
 5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;
 7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia;
 8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:

działań:

 • "Grupy producentów rolnych" PROW 2004-2006,
 • "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013,
 • "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020,
 • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013,
 • "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013,

mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:

 • wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
 • uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.
Wsparcie może uzyskać grupa producentów, której:
 • każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.
Forma i wysokość wsparcia finansowego

Pomoc będzie realizowana:

 • w formie rocznych płatności;
 • przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
 • będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wsparcie wynosi:
 • w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
 • w drugim roku – 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku – 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku – 5% przychodów netto,
 • w piątym roku – 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Maciej Kania
Źródło: ARiMR

22. lipiec 2024 07:13