StoryEditor

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie

07.05.2019., 15:00h
Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów działalności statutowej.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz U poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

Działalność statutowa KGW powinna obejmować następującą działalność:

  • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.
Wysokość pomocy finansowej

Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby członków Koła i wynosi:

a) 3000 zł jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
b) 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
c) 5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Maciej Kania

24. lipiec 2024 19:46