StoryEditor

„Modernizacja gospodarstw” w obszarze D. ARiMR opublikowała listy rankingowe

Od 31 marca do 30 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje w ramach popularnego programu „modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarze D. To właśnie z tego działania rolnicy mogą kupić m. in. sprzęt rolniczy bez wiązania tego z inwestycjami w produkcję zwierzęcą. Teraz ARiMR opublikowała listy rankingowe złożonych wniosków dla poszczególnych województw.

Listy rankingowe określają kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 w obszarze związanym z:
  • racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji
  • zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Jak wyjaśnia ARiMR, kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020, poz. 719, j.t)

Kolejność przyznawania pomocy w ramach „modernizacji gospodarstw”.


Oto aktualne na dzień 11 września 2020 r. listy kolejności przysługiwania pomocy opublikowane na portalu internetowym Agencji:

  1. Kolejność przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) w województwie mazowieckim.
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) łącznie w pozostałych województwach.

Aktualizacja tych list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni.
Na ww. listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 1,5 punktu, jeżeli występują.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1,5 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

Jak odnaleźć siebie na liście rankingowej?


Instrukcję szukania siebie na liście rankingowej cytujemy za ARiMR. W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy,  należy wykonać następujące czynności:

    •    otworzyć odpowiednią listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy,
    •    jednocześnie wcisnąć na klawiaturze komputera przyciski Ctrl oraz F (Ctrl + F),
    •    po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisać nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
    •    po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

oprac. bcz na podst. ARiMR
Fot. poglądowe, archiwum
14. czerwiec 2024 15:38