StoryEditor

Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek. Ponad 70% limitu wykorzystane

14.06.2022., 12:09h

Od dnia 2 maja 2022 roku, czyli dnia uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” do dnia 12 czerwca 2022 roku, do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 148 931 533,40 kg jabłek, co stanowi 74,47 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem.

Prawie 150 tys. ton jabłek trafiło do zgłoszonych w ARiMR przetwórni. Stanowi to 74,47 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem.

Program „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” uruchomiono 2 maja, a termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy mija z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Jak dostarczyć wnioski?

  • Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR.
  • Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji.
  • Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw.
W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.
Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np:

  • prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego;
  • wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody.

W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem. Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Gdzie można oddać jabłka do skupu?

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: TUTAJ

Jakie są wymagania?

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Bernat Patrycja
Źródło: gov.pl
Fot: envatoelements

25. maj 2024 18:48