StoryEditor

Preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji? Pomoc dla poszkodowanych przez wichury

09.08.2022., 12:16h

Z dniem 6 maja 2022 roku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy rolnikom uprawiającym warzywa w niskich tunelach foliowych. Co możemy przeczytać w odpowiedzi?

Bronisław Węglewski, Prezes IRWŁ w maju skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, w którym prosił o podjęcie działań, mających na celu udzielenie pomocy rolnikom, którzy zajmują się uprawą w niskich tunelach foliowych, a zostali poszkodowani przez wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych.


Jak zamierza pomóc Prezes KRIR?

- Szanowny Panie Prezesie, w związku z Pana pismem znak IRWŁ/KRIR/1184/2022 przekazanym za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie wsparcia finansowego dla producentów rolnych uprawiających warzywa w niskich tunelach foliowych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, uprzejmie informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, suszy w środku trwałym w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), mogą ubiegać się do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu przez komisję powołaną przez wojewodę, o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych – pisze Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt przeznaczony może zostać między innymi na:

 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego;
 • nawozów mineralnych;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • inwentarza żywego.

W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. Warunkiem ubiegania się o powyższe kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.W piśmie Wiktor Szmulewicz, przypomina również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkody w środkach stałych szacowane są jako wartość kosztów napraw lub różnicy pomiędzy wartością aktywów tuż przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska i bezpośrednio po jego wystąpieniu.
Trzeba pamiętać, że minimalny poziom start dotyczący pojedynczego środka trwałego wynosić musi powyżej 3 350 zł.

Co rozumiemy jako środki trwałe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 1994 roku, środki trwałe rozumiemy jako aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

 • nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 • inwentarz żywy.

- Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że w świetle przepisów ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za oszacowanie szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny oraz suszy w środku trwałym w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich odpowiada wojewoda właściwy dla miejsca wystąpienia tych szkód. – czytamy dalej w piśmie Wiktora Szmulewicza.

Na podstawie przepisów z 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji zadań ARiMR producenci rolni mogą starać się o preferencyjny kredyt. Jednak jego kwota przekroczyć nie może:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł, w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym;
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego.
 • Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3%, kredytobiorca płaci odsetki w całości, natomiast Agencja - w pozostałej części.
 • Obecnie oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi 6,0903%.

Bernat Patrycja
Źródło: Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Fot: Bernat Patrycja

20. czerwiec 2024 16:44