StoryEditor

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku tylko online

Od 15 marca br. rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie. W tym roku dokumenty można złożyć jedynie przez Internet. Sprawdź do kiedy masz czas i jakie zmiany zaszły we wnioskach!

Dzisiaj ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do upraw, zwierząt oraz płatności dobrostanowej. Jeszcze w ubiegłym roku rolnicy mieli możliwość złożenia wniosku w formie papierowej, od tego roku Agencja wymaga składania wniosków za pośrednictwem  platformy eWniosekPlus. ARiMR informuje, że od 2018 r. systematycznie rośnie liczba składanych tą drogą wniosków, w 2021 r. było to już 1,3 mln wniosków. Agencja uspokaja rolników, tych którzy będą mieli problem ze złożeniem wniosków, bowiem w biurach powiatowych będą specjalne stanowiska komputerowe, a pomocy będą udzielać pracownicy. 

W programie eWniosekPlus pojawiły się usprawnienia m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie. Agencja będzie ponadto wymagać dodatkowych informacji na temat upraw (ma posłużyć to innym działaniom np. Modernizacji gospodarstw rolnych, Premii dla młodego rolnika oraz Restrukturyzacji małych gospodarstw), a rolnicy składający wnioski o płatności pierwszy raz nie otrzymają w formie papierowej materiałów graficznych gruntów. Materiał graficzny jest dostępny w elektronicznym formularzu wniosku wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR.

– Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców – dodaje ARiMR. 

Do kiedy można składać wnioski o płatności bezpośrednie?

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

Zmiany w Dobrostanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 program rozszerzono o owce, lochy nie mogą być utrzymywane w jarzmach dłużej niż 8 dni, konieczne będzie prowadzenie rejestru wypasu oraz utrzymywania loch w jarzmach, ustalono dodatkowo degresywność wsparcia do krów mlecznych:

1) 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk;
2) 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuk do 150 sztuk;
3) 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.”;
ponadto rolnikowi należy się zwrot kosztów za sporządzenie planu dobrostanu 1000 zł. 

Komu należą się dopłaty? 

To wątek wielokrotnie poruszany przez naszych redaktorów, nadal brakuje pojęcia rolnika aktywnego. Zgodnie z prawem dopłaty przysługują osobie faktycznie uprawiającej działkę rolną, a więc dzierżawcy danego gruntu, jednak pieniądze bardzo rzadko trafiają do jego kieszeni. ARiMR kontroluje niektóre sprawy i może wlepić karę, jeśli doszuka się, że płatności pobrała osoba, która jest właścicielem gruntów rolnych, ale faktycznie ich nie użytkuje, uznaje się, że płatności bezpośrednie zostały pobrane nienależnie. W takim przypadku Agencja dochodzi zwrotu takich płatności wraz z odsetkami.

Aby uniknąć takich sytuacji ARiMR przeprowadza weryfikację składanych wniosków o dopłaty w szczególności w przypadkach tzw. konfliktu krzyżowego, czyli najczęściej w sytuacji, w której o przyznanie płatności ubiega się jednocześnie więcej niż jeden podmiot.

oprac. dkol na podst. ARiMR

23. maj 2024 02:30