StoryEditor

Trwają prace legislacyjne nad dotacjami na nawodnienia

12.06.2019., 15:02h
Coraz bliżej wejścia w życie są przepisy wprowadzające dotacje do instalacji nawadniających.

Aktualnie w fazie opiniowania po konsultacjach społecznych znalazł się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014–2020.

Zakres kosztów kwalifikowanych

Najważniejsza zmiana to rozszerzenie wsparcia o inwestycje w zakresie nawodnień.

W ramach kosztów kwalifikowanych będzie można realizować inwestycje polegające na:

  • budowie ujęć wody na potrzeby nawadniania, w tym studni lub zbiorników,
  • zakupie nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
  • zakupie oraz instalacji nowych systemów nawadniających.

Każde takie przedsięwzięcie będzie się musiało łączyć z zainstalowanym system pomiaru ilości zużywanej wody. A ponadto w przypadku inwestycji ulepszających istniejące instalacje trzeba będzie wykazać, że przyczyni się ona do oszczędności zużycia wody na poziomie przynajmniej 10 proc.

Dla kogo pomoc?

Pomoc będzie skierowana do gospodarstw o wielkości 300 ha. Nie będzie jak w przypadku „normalnej” Modernizacji brana pod uwagę wielkość ekonomiczna gospodarstwa. W projekcie rozporządzenia znajdujemy zapis dotyczący możliwości ubiegania się o wsparcie na nawadnianie niezależnie od podstawowych schematów a, b, c oraz d z Modernizacji. Czy, kto wykorzystał już lub planuje się ubiegać o wsparcie w zakresie produkcji prosiąt, produkcji mleka lub hodowli bydła mięsnego oraz zakupu maszyn będzie mógł skorzystać z osobnego limitu na nawodnienia.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia została określona na poziomie maksymalnie 100 tys. złotych. W pozostałych schematach wsparcie pozostało bez zmian.
Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi 15 tys. zł, a podstawowe dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych.

Planowany nabór

Pierwszy nabór wniosków na inwestycje nawadniające planowany jest jeszcze do ogłoszenia w tym roku. Może to nastąpić już jesienią, po zakończeniu całego procesu legislacyjnego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie miała 4 miesiące na rozpatrzenie dokumentów i podpisanie z zainteresowanym beneficjentem umowy (liczy się termin od zakończenia naboru wniosków).

Tymczasem na wniosek rolniczego samorządu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowało zmiany w nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Dotyczą one zwiększenie powierzchni zbiornika wodnego, którego wykonanie możliwe jest na podstawie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie na zgłoszenie można wykonać staw/zbiornik o powierzchni do 500 m2. W proponowanej nowelizacji ta powierzchnia ma zwiększyć się do 1000 m2.

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo wodne, który niedługo powinien trafić do Sejmu, zawarto modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9. Zgodnie z nią (jedynie) zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: "wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem".

Maciej Kania
Źródło: MRiRW, MGMiŻŚ

22. lipiec 2024 06:30