StoryEditor

Urszula Nowogórska zgłosiła się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc dla sadowników

13.06.2022., 12:08h

Jak pisze Urszula Nowogórska w oficjalnym piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do jej biura poselskiego zwracają się mieszkańcy gminy Łukowica, którzy w poprzednim roku stracili znaczącą część swoich plonów przez zjawiska atmosferyczne. Ten rok również nie jest przychylny dla sadowników.

2021 rok był ciężkim okresem dla sadowników przez między innymi pandemię, ale i szkody wyrządzone przez opady gradu.

Do Urzędu Gminy Łukowica i do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęła następująca liczba protokołów gradowych w 2021 roku:

 • wystąpienie gradu 05.06.2021 r. – przekazano 166 protokołów rolników (12 wniosków przekazanych do gmin, gdzie obszar upraw był większy), czyli 178;
 • wystąpienie gradu 30.06.2021 r. – przekazano 8 protokołów rolników;
 • wystąpienie gradu 11.07.2021 r. – przekazano 1 protokół rolnika;
 • wystąpienie gradu 17.08.2021 r. – przekazano 8 protokołów rolników;
 • wystąpienie gradu 18.08.2021 r. – przekazano 1 protokół rolnika.

Rok 2022 to ponownie czas, gdzie sadownicy mają pod górkę

Brak pomocy ze strony państwa odbił się na rozpoczęciu nowego sezonu w pełnej gotowości. W lutym wybuchła wojna i sprawy pomocy dla sadowników zeszły na dalszy plan. Za chwilę wchodzimy w okres zbiorów, a rekompensat za zeszłoroczny okres w dalszym ciągu nie ma.

Producenci owoców borykają się z brakiem konkretnego wsparcia

Jak możemy przeczytać:

- W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska i odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w tej kwestii?
 2. Czy znajoma jest sprawa gminy Łukowica?
 3. Czy rząd prowadzi rozmowy na powyższy temat?
 4. Czy sadownicy mogą liczyć na wypłatę rekompensat za poniesione straty? Jeśli tak, kiedy to nastąpi?

Na pismo Urszuli Nowogórskiej odpowiedział Ryszard Bartosik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Uprzejmie Panią Marszałek informuję, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ma na celu m.in. umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Po przyjęciu przez Radę Ministrów i wejściu w życie projektowanych przepisów rozpocznie się nabór wniosków o pomoc, który zakończy się zgodnie z projektowanymi przepisami 30 czerwca br. Na podstawie projektowane przepisy, w przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, (...) wypłata pomocy będzie mogła się rozpocząć po zakończeniu naboru wniosków o pomoc i wstępnej weryfikacji tych wniosków w celu uwzględnienia ewentualnej konieczności ustalenia współczynnika korygującego.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r.

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu;
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Ile będzie wynosić stawka pomocowa?

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

  Więcej informacji TUTAJ
  fot. envateolelments
13. czerwiec 2024 21:07