StoryEditor

W 2021 roku opłaty targowej nie będzie

04.01.2021., 11:24h

W 2021 r. roku nie będzie pobierana opłata targowa, a samorządy otrzymają rekompensatę za brak tych wpływów. Takie rozwiązanie wprowadził rząd w związku z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa. 

Zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021 to efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem noweli jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach. 

Dlatego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Samorządom będzie natomiast przysługiwać rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2019 r. dochody z opłaty targowej uzyskało 1649 gmin na 2477 ogółem. W wielu gminach był to wpływ rzędu kilkuset-kilku tysięcy złotych (mniej niż połowa gmin osiągnęła kwotę powyżej 20 tys. zł). Przy czym należy podkreślić, że dla części gmin posiadających duże targowiska lub o charakterze uzdrowiskowym/turystycznym wpływy z opłaty są istotną pozycją budżetową. Łączne wpływy wszystkich gmin z opłaty targowej w 2019 r. wyniosły 139 337 182,31 zł.

Należy tu zaznaczyć, że opłata targowa do tej pory była pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie tej nie podlegała sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zwolnione z niej były także osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. 

Oznacza to, że opłata ta pobierana była niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem. W związku z tym brak konieczności uiszczania tej opłaty byłby odczuwalnym wsparciem.

Zmiany w ustawie o COVID-19 dają gminom także możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

ksz, na podst. Dziennik Ustaw, Sejm, fot. Targ Piast
20. maj 2024 14:11