StoryEditor

Zaliczki KRUS na 2018 r.

KRUS przedstawił zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

KRUS przypomina, że jako płatnik emerytur i rent zobowiązany jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, to wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46,33 zł. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach czyli do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

KRUS informuje także, że od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), w myśl których roczna kwota zmniejszająca podatek w 2018 r. wynosi od 0 zł do 1440 zł – zależnie od wysokości rocznego dochodu.

KRUS podkreśla jednak, że wysokość wspomnianej kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku – czyli po zakończeniu roku podatkowego 2018, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556,02 zł. Ponadto w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1440 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8000 zł i nie przekroczą 13000 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1440 zł a 556,02 zł. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 13000 zł, ale nie przekroczą 85528 zł roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotychczas 556,02 zł.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Źródło: KRUS

09. luty 2023 04:41