StoryEditor

Zmiana przepisów po zaciągnięciu kredytu

13.08.2019., 15:05h
Na początku 2016 r. zaciągnąłem preferencyjny kredyt na rozwój gospodarstwa sadowniczego przekazanego mi przez rodziców. Umowa kredytu przewiduje częściową spłatę kapitału przez ARiMR pod warunkiem, że w ciągu 3 lat uzyskam kwalifikacje rolnicze. Na stronie internetowej ARiMR przeczytałem, że na równi z wykształceniem rolniczym traktuje się wykształcenie średnie połączone z co najmniej 4-letnim stażem pracy w rolnictwie. Ja taki staż posiadam, bo od 2011 r. jestem ubezpieczony w KRUS, najpierw jako domownik w gospodarstwie rodziców, a po jego przejęciu jako rolnik. Mam też wykształcenie średnie, ale nie w kierunku rolnictwo. ARiMR nie chce jednak tego w moim przypadku uznać. Twierdzi, że muszę spełnić warunki określone w umowie. Czy rzeczywiście tak jest?

ARiMR ma w tej sprawie rację. Zmiana przepisów polegająca na uznaniu za posiadanie kwalifikacji rolniczych –obok wykształcenia kierunkowego – także innego wykształcenia połączonego ze stażem pracy w rolnictwie nastąpiła już po zaciągnięciu przez Pana kredytu i nie ma zastosowania do umów zawartych wcześniej.

Par. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR przewidywał, że warunkiem udzielenia pomocy w formie częściowej spłaty kapitału było m.in. posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem. Pomoc mogła być też udzielona osobie nieposiadającej takich kwalifikacji, jeżeli zobowiązała się do ich uzyskania w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu. Taki zapis zawarty został również w rozdziale II ust. 1 i 3 Zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) wprowadzonych zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z 12 marca 2015 r.

28 września 2016 r. weszła w życie nowelizacją przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR. Do par. 4 dodany został ustęp 2a, zgodnie z którym warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony m.in. wówczas, jeśli osoba fizyczna posiada wykształcenie średnie oraz ma co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

  1. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub
  2. był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

    Zarządzeniem Nr 135/2016 Prezesa ARiMR z 24 listopada 2016 r. stosowne zmiany zostały również wprowadzone do Zasad udzielania kredytów z linii MRcsk. Nie mają one jednak zastosowania w Pana sytuacji. Jak bowiem przewiduje par. 2 rozporządzenia zmieniającego, do umów o udzielenie kredytu bankowego z zastosowaniem pomocy w postaci częściowej spłaty kapitału, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Skoro więc zaciągnął Pan kredyt przed 28 września 2016 r., musi Pan uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa stosownie do przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy.

Maciej Kania

źródło: na pytania odpowiada Alicja Moroz – prawnik

21. lipiec 2024 19:03