StoryEditor

ZSRP do MRiRW – nadzwyczajne mechanizmy pomocy dla poszkodowanych sadowników

19.07.2022., 12:14h

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w związku z gradobiciem, jakie miało miejsce 28 czerwca 2022 roku, zwrócił się do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi. Nadzwyczajna pomoc dla sadowników i komisja szacująca straty.

W gminie Biała Rawska i Błędów w dniu 28 czerwca 2022 roku miało miejsce tragiczne gradobicie, powodujące olbrzymie straty. ZSRP, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z wnioskiem o zastosowanie nadzwyczajnych mechanizmów pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Dodatkowo zawnioskowano również o jak najszybsze powołanie komisji szacujących straty.

Podstawową formą pomocy, której celem jest zapewnienie uzyskania pełnej rekompensaty w przypadku wystąpienia szkód w wyniku zjawisk atmosferycznych, są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw, poinformowało Ministerstwo.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Jaki budżet zaplanowano na 2022 rok?

Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. w budżecie zaplanowane zostały środki, w wysokości ponad 1,5 mld zł.
Aby otrzymać zapewnione środki, konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa z wybranym zakładem ubezpieczeń.

Ponadto producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą ubiegać się o:

  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych jak i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.), warunkiem ubiegania się o ten kredyt jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne
    zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
    Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
  • udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formule pomocy de minimis.

Ministerstwo poinformowało także, że decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy będzie mogła zostać podjęta już po oszacowaniu szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Źródło: polskiesadownictwo.pl
Fot: envatoelements
20. maj 2024 15:19