StoryEditorPRAWO

Informacje prawne: Czy odszkodowanie pomniejszone o wypłatę zasiłku jest zgodne z prawem?

29.11.2022., 09:30h
Alicja MorozAlicja Moroz

Wichura, jaka przeszła nad naszą okolicą, zerwała dach z naszego budynku mieszkalnego. Uszkodziła też budynki gospodarcze. Podobnie jak większość poszkodowanych, dostałem zasiłek z pomocy społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie dachu. Zwróciłem się do firmy ubezpieczeniowej o pilną wypłatę odszkodowania, żeby jak najszybciej wyremontować budynki. Poinformowano mnie, że odszkodowanie zostanie pomniejszone o wypłatę zasiłku. Czy to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny lub upadku statku powietrznego.

W myśl natomiast art. 40 Ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Jak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 14 września 2016 r., sygn. akt: III CZP 35/16, bezzwrotny zasiłek celowy przyznany na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 Ustawy o pomocy społecznej nie podlega zaliczeniu na poczet świadczenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych.

SN podkreślił w uzasadnieniu uchwały, że umowa ubezpieczenia jest umową dwustronnie zobowiązującą oraz odpłatną i ubezpieczający opłaca składkę w zamian za ochronę ubezpieczeniową, natomiast zasiłek celowy ma charakter pomocy socjalnej, która ma zagwarantować szybkie dostarczenie środków finansowych osobom dotkniętym klęską żywiołową. Jeżeli zatem zasiłek, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej, może kompensować stratę, to nie jest to ani jego funkcja główna, ani przesądzająca o jego charakterze.

image
Pytania i odpowiedzi

Porady prawne: Kiedy przysługuje skarga kasacyjna?

Obowiązek spełnienia świadczenia ubezpieczyciela aktualizuje się wówczas, gdy zaistnieje szkoda pozostająca w związku przyczynowym z wypadkiem przewidzianym w umowie i określonym w art. 67 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jako zdarzenie losowe, a zakres jego odpowiedzialności wyznaczony jest co do zasady wysokością szkody, nie większą od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie. Ścisłe powiązanie ze szkodą poniesioną przez ubezpieczonego przesądza o odszkodowawczym charakterze świadczenia.

Natomiast zasiłek celowy może, ale nie musi być przyznany, bo poza poniesieniem straty osoba ubiegająca się o przyznanie musi się znajdować w trudnej sytuacji życiowej, której sama nie może pokonać, a ponadto przyznanie zasiłku i jego wysokość są ograniczone możliwościami pomocy społecznej. Zasiłek nie służy kompensacji strat i nie ma funkcji odszkodowawczej, lecz stanowi rodzaj niezbędnej doraźnej pomocy zaistniałej w wyniku zdarzenia losowego. Świadczenie to ma uznaniowy charakter i brak jest powiązania wysokości zasiłku z wysokością straty.

Spełnienie świadczenia w postaci zasiłku celowego nie ma na celu zwolnienia ubezpieczyciela od obowiązku wypłaty odszkodowania, lecz nieodpłatne przysporzenie korzyści uprawnionemu.

 

Alicja Moroz

fot. anbeto.elements

20. czerwiec 2024 21:07