StoryEditorDotacje

Koniec działania Natura 2000?

26.09.2022., 11:25h
WKWK

Jeszcze o dwa lata została wydłużona możliwość realizacji inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 przez Ministerstwo Rolnictwa. Zapowiedzieli również zakończenie działa, z związku z tym nie będą już prowadzone nowe nabory wniosków.

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do kiedy można składać wniosek o płatność końcową?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r. (zasada n+3). Jednak ponieważ PROW został wydłużony MRiRW proponuje, aby zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową było możliwe nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż w terminie 30 czerwca 2023 r.

Co wchodziło w skład kosztów?

W ramach tego działania wsparcie skierowane było do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 aby ułatwić im prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie ze standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Do kosztów kwalifikowanych zaliczano m.in:

  • koszty zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymywania trwałych użytków zielonych,
  • a także budowy budynków lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej lub  wyposażenia.

Zakończenie naborów do Natura 2000

W ramach tego instrumentu wsparcia przeprowadzono trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy. Kolejne nabory wniosków nie są planowane. Obecnie na ukończeniu jest proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ostatnim naborze, w 2020 r.

W ramach trzech naborów łącznie wpłynęło 4681 wniosków o przyznanie pomocy. Według stanu na dzień 31 lipca 2022 r. zostało zawartych 2840 umów o przyznaniu pomocy, 2524 operacji zostało już zakończonych i rozliczonych. Proces weryfikacji 2 wniosków o przyznanie pomocy nie został jeszcze zakończony.

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje  w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” wynosi 169 798 335 euro środków publicznych ogółem (w tym: 129 478 106 euro stanowią środki unijne i 40 320 229 euro publiczne środki krajowe z budżetu państwa).

 

fot. arch. TopAgrar

 

25. maj 2024 13:05