StoryEditorPORADY PRAWNE

Porady prawne: Jaki podatek? Od nieruchomości czy rolny?

03.10.2022., 09:25h
Alicja MorozAlicja Moroz

Kupiłem w tym roku od sąsiada działkę z budynkiem gospodarczym, w którym po przystosowaniu urządziłem magazyn do przechowywania jabłek z mojego sadu. W tutejszym urzędzie gminy poinformowano mnie, że będę płacił od tego budynku wysoki podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny. A to dlatego, że magazyn stoi na gruntach, które nie są sklasyfikowane w ewidencji jako użytki rolne. Czy to prawda? Chyba ważniejsze jest to, że budynek będzie wykorzystywany przy produkcji sadowniczej

Niestety, stanowisko urzędu gminy w tej sprawie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje bowiem, że zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części:

  • służące działalności leśnej lub rybackiej,
  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 6 lutego 2021 r., sygn. akt: I SA/Kr 121/21, warunkami zastosowania zwolnienia budynków na podstawie tego przepisu jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • budynek ma charakter gospodarczy;
  • jest położony na gruntach gospodarstw rolnych;
  • służy wyłącznie działalności rolniczej.

W przypadku należącego do Pana budynku spełnione są dwa spośród trzech wymienionych wyżej warunków.

Budynek służy bowiem wyłącznie działalności rolniczej, do której zalicza się m.in. sadownictwo. Jest też budynkiem gospodarczym.

Stosownie do § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych, budynek gospodarczy to bowiem budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Nie jest natomiast spełniony wymóg położenia na gruntach gospodarstwa rolnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 11 lipca 2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 479/18 orzekł, że budynki korzystające ze zwolnienia z podatku od nieruchomości muszą być położone na gruntach rolnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako grunty stanowiące gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Gospodarstwo stanowią grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Sam sposób faktycznego wykorzystania budynku położonego na terenie nienależącym do gospodarstwa rolnego nie może mieć decydującego znaczenia dla skorzystania przez podatnika ze zwolnienia.

Dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości decydujące znaczenie mają dane zawarte w aktualnej ewidencji gruntów, co wynika z art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dlatego też w postępowaniu podatkowym nie prowadzi się postępowania dowodowego w celu wykazania, że uwidoczniona w ewidencji klasyfikacja powinna być inna. Dane te są wiążące dla organów podatkowych, a wypis z ewidencji ma moc dokumentu urzędowego, o którym mowa w przepisach art. 194 Ordynacji podatkowej.

fot. envato.elements

13. czerwiec 2024 15:40