StoryEditorDotacje

Rząd przygotowuje się na przyjęcie 25 mld euro unijnej pomocy. Dotacje dla rolników nie są zagrożone?

05.11.2022., 08:00h
WKWK

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, rząd przygotowuje ramy prawne do przyjęcia aż 25 mld euro unijnej pomocy. Jak również zapewnia, mimo konfliktu z Brukselą dotacje dla rolników nie są zagrożone.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji PS WPR w latach 2023–2027 oraz potrzeba wdrożenia reformy WPR na poziomie krajowym od roku 2023.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli

Reforma WPR została przyjęta w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 grudnia 2021 r. Powyższe przepisy weszły już w życie i zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Na ich podstawie Polska opracowała Plan Strategiczny, który został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 31 sierpnia 2022 r.

Pomimo, że unijne rozporządzenia wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane, państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli oraz do przyjęcia wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych UE.

— Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania WPR. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe (I filar WPR), jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna (II filar WPR), a także przejściowe wsparcie krajowe (finansowane ze środków budżetowych) — czytamy w uzasadnieniu projektu.

Niezbędne będzie ekspresowe tempo prac nad ustawą

Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że niezbędne będzie ekspresowe tempo prac nad ustawą. Mając na uwadze harmonogram rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru WPR, który został zaplanowany na dzień 15 marca 2023 r., projektowana ustawa powinna wejść w życie w jak najkrótszym czasie.

image
Płatności Bezpośrednie 2022

Dopłaty bezpośrednie – Ile do hektara truskawek?

Dotychczasowe przepisy krajowe regulujące zasady przyznawania wsparcia w ramach WPR (w tym ustawę z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) należy uchylić.

— Możliwość wypłaty od 2023 r. środków finansowych beneficjentom w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym w formie płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych jak i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy technicznej, zgodnie z przepisami UE, jest uzależniona do wejścia w życie projektowanej ustawy — przekonuje resort rolnictwa.

Co z systemem informatycznym?

Ale problem jest nie tylko potrzeba szybkiego przygotowania niezbędnej legislacji. Konieczne jest także szybkie przystosowanie systemów informatycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. MRiRW przyznaje, że nie będzie to proste.

— Złożony system monitorowania i sprawozdawczości Planu Strategicznego obejmujący wiele interwencji i wielu beneficjentów sprawia, że dotychczasowe rozwiązania w obszarze cyfryzacji powinny zostać zastosowane w szerszym zakresie i powinny być ze sobą spójne — czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czy Polscy rolnicy otrzymają te fundusze w całości?

Oczekiwanym efektem ustawy w ramach realizacji Planu Strategicznego będzie stworzenie ram prawnych umożliwiających terminowe i zgodne z prawem UE oraz krajowym wydatkowanie i rozliczenie środków Planu w wysokości ponad 25 mld euro.

Czy Polscy rolnicy otrzymają te fundusze w całości biorąc pod uwagę konflikty Unią Europejską. Bruksela nakłada na Polskę kary za niewykonywanie unijnych wyroków, a ponieważ Polska kar nie płaci pomniejszane są przelewy na różne programy pomocowe.

I tak w ostatnim czasie za nieuiszczenie grzywien za wyrok w sprawie elektrowni Turów Komisja Europejska pomniejszyła o 30 mln euro przelew dla Polski z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Z powodu konfliktu o praworządność zablokowane są fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, a mówi się także o blokadzie funduszy spójności w budżetu 20223-2027 r.

Na razie cięcia nie dotknęły funduszy rolniczych. I zdaniem rządu tak pozostanie.

- Wspólna polityka rolna nie jest w żaden sposób zagrożona, powtarzam, w żaden sposób nie jest zagrożona. Płacimy w tej chwili zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich, krajowy plan strategiczny został zatwierdzony. W tej chwili będziemy procedować ustawę dotyczącą wdrażania tego planu strategicznego w rolnictwie, tak więc ze strony ministerstwa rolnictwa te działania trwają i dementuję wszelkie informacje o tym, że jakiekolwiek środki dla rolników są zagrożone – przekonywał posłów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

 

wk

fot. envato.elements

22. maj 2024 12:03