StoryEditorDOPŁATY DLA SADOWNIKÓW

Ile będzie wynosić dopłata do ekstensywnych upraw sadowniczych na 2023 rok? Sprawdź nowe stawki!

07.01.2023., 10:00h

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest przeniesienie tego wdrażania do innego filaru, dzięki czemu zwiększył się limit wydatków na środowisko. Dodatkowo zaplanowano również zwiększenie udziałów użytków rolnych, które objęte mają zostać tym wsparciem. Ile na rok 2023 będzie wynosić dopłata do ekstensywnych upraw rolniczych?

Jedną z ważniejszych zmian, które zostały wprowadzone w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest odstąpienie od wdrażania tego ekoschematu w ramach filaru I i przeniesienie do filaru II, dzięki czemu zwiększył się limit wydatków na środowisko z 37,41% do 43,44%. Dodatkowo zaplanowano również zwiększenie udziału powierzchni użytków rolnych, które mają zostać objęte wsparciem z 3,52% do 4,53%, co odpowiada wartości z 513 tys. ha na 659 tys. ha.

Uprawy podlegające temu wsparciu to:

 • uprawy rolnicze,
 • warzywne,
 • zielarskie,
 • sadownicze,
 • jagodowe,
 • paszowe,
 • TUZ.

Warto zaznaczyć, że małe gospodarstwa z uprawą ekologiczną poniżej 10 ha, będą miały możliwość otrzymania wsparcia w ramach interwencji na uproszczonych zasadach, a mianowicie płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy uprawnej.

Jakie są wymagania w ramach interwencji?

Jakie zobowiązania obejmują rolnika w ramach interwencji? Rolnictwo ekologiczne obejmuje okres 5-ciu lat. Dlatego też płatności ekologiczne w okresie konwersji, 5-letniego zobowiązania, przysługują na okres nie dłuższy niż 3 pierwsze lata realizacji tego zobowiązania. Rolnik, który otrzymał do danego gruntu płatności ekologiczne w ramach innych analogicznych działań w poprzednich latach, ma możliwość otrzymania płatności ekologicznych określonych według stawek, które określone są dla okresu po konwersji.

Wymagania do spełnienia to:

 • Obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru.
 • Uprawa gatunków roślin określonych w przepisach.
 • Posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych.
 • Posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
 • Zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo).
 • Posiadanie planu działalności ekologicznej.

image
Wsparcie dla sadowników

Jednym z zadań na rok 2023 dla Unii Europejskiej będzie znalezienie nowych rynków zbytu. Jaki budżet został zaplanowany?

W przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

 • Uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości.
 • Utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%.
 • Coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Jak chronić rośliny metodami ekologicznymi?

Ochrona upraw metodami ekologicznymi polega przede wszystkim na zapobieganiu szkodom, które wyrządzić mogą szkodniki i chwasty. Do tego wykorzystać możemy ich naturalnych wrogów, wybrać odpowiednie gatunki czy odmiany, a także heterogeniczny materiał, stosować odpowiedni płodozmian, techniki uprawy np. biofumigacja, metody mechaniczne oraz fizyczne, a także procesy termiczne, jak przykładowo solaryzacja, czy płytka obróbka gleby parą.

Jak nawozić rośliny metodami ekologicznymi?

Przede wszystkim chodzi o to, aby utrzymać żyzność i aktywność biologiczną gleby i ją systematycznie zwiększać. W tym celu możemy stosować:

 • z wyjątkiem łąk i upraw wieloletnich na paszę – poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu, w tym obowiązkową uprawę roślin bobowatych, jako uprawę podstawową lub okrywową w ramach płodozmianu i innych roślin na nawóz zielony;
 • w przypadku szklarni lub upraw wieloletnich innych niż rośliny na paszę – poprzez stosowanie krótkoterminowej uprawy roślin na nawóz zielony i roślin strączkowych, a także stosowanie różnorodnych roślin; oraz
 • we wszystkich przypadkach – poprzez stosowanie obornika lub materii organicznej, w obu przypadkach najlepiej przekompostowanych, pochodzących z produkcji ekologicznej.

Nawozić możemy przy pomocy nawozów oraz środków, które mają za zadanie poprawienie właściwości gleby oraz są dopuszczone do stosowania w uprawie ekologicznej.

Jak kształtują się płatności do hektara dla poszczególnych upraw?

 • Upraw rolniczych: 1 697 zł/ha - w okresie konwersji; 1 571 zł/ha - po okresie konwersji
 • Upraw warzywnych: 3 021 zł/ha - w okresie konwersji; 2 391 zł/ha - po okresie konwersji
 • Upraw zielarskich: 1 856 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji
 • Podstawowych upraw sadowniczych: 3 105 zł/ha - w okresie konwersji; 1 961 zł/ha - po okresie konwersji
 • Upraw jagodowych: 2 495 zł/ha – w okresie konwersji; 2 213 zł/ha - po okresie konwersji
 • Ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 326 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji
 • Upraw paszowych na gruntach ornych: 1 638 zł/ha - w okresie konwersji; 1 504 zł/ha - po okresie konwersji
 • Trwałych użytków zielonych: 1 043 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji innych płatności niż do grup upraw:
 • Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi - 1 640 zł/ha
 • Premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - 573 zł/ha (w przypadku posiadania w gospodarstwie obsady zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha)

Warto pamiętać, że rolnik, sadownik ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów kontroli gospodarstwa, które przeprowadza jednostka certyfikująca w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.       

 

Bernat Patrycja

Źródło: WIR.pl

Fot: enavato.elements

20. czerwiec 2024 11:23