StoryEditorNowe stawki

Wzrost stawek ubezpieczeń na rok 2023!

25.10.2022., 13:00h
WKWK

Na rok 2023, ministerstwo rolnictwa zaproponowało nowe maksymalne stawki ubezpieczeń rolniczych. W przyszłym roku rząd dopłacić ma ponad 1,1 mld zł. Jakie kwoty będą obowiązywać między innymi dla drzew i krzewów owocowych?

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. został właśnie przesłanych do konsultacji społecznych.

MRiRW proponuje, aby w 2023 r. obowiązywały następujące maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych (w nawiasach wysokość stawek 2022 r.):

 • 26 300 zł – dla zbóż, (20 300 zł)
 • 13 600 zł – dla kukurydzy, (11 400 zł)
 • 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku, (12 700 zł)
 • 48 000 zł – dla chmielu, (48 000 zł)
 • 39 700 zł – dla tytoniu, (34 900 zł)
 • 188 200 zł – dla warzyw gruntowych, (235 300 zł)  
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych, (106 700 zł)
 • 79 600 zł – dla truskawek, (60 200 zł)
 • 39 100 zł – dla ziemniaków, (38 600 zł)
 • 12 200 zł – dla buraków cukrowych, (10 000 zł)
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych; (16 500 zł)

- W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak obliczono stawki?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

image
Ubezpieczenia

Na ubezpieczenia przekazana jest spora kwota. Dlaczego zainteresowanie nimi jest tak małe?

Po co przepisy?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ile pieniędzy z budżetu na ubezpieczenia?

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1,120 mld zł. W tym kwota 920 mln zł w części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200 mln zł w ramach rezerwy celowej.

 

WK

Fot. envato.elements

22. maj 2024 10:03